Wie zijn wij

Algemene Kerkenraad

In de Algemene Kerkenraad (AK) van de Protestantse Kerk Gouda zijn alle wijken, inclusief de ICF, met twee afgevaardigden vertegenwoordigd. Verder zijn de Colleges van Diakenen (CvD), de Kerkrentmeesters (CvK) en het Ministerie van predikanten en kerkelijk werkers vertegenwoordigd via hun voorzitters. Ook is er een vertegenwoordiger van de Protestantse predikanten die werkzaam zijn buiten de wijkgemeenten.
De samenstelling, taken en bevoegdheden van de AK zijn opgenomen in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland, artikel V en VI, en de plaatselijke regeling. In 2017 zal het beleidsplan 2017-2018 voor de gefuseerde gemeente worden vastgesteld. 

De Algemene Kerkenraad vergadert als regel zes keer per jaar. Jaarlijks wordt een ambts-dragersvergadering gehouden waarvoor alle ambtsdragers worden uitgenodigd. In deze vergadering wordt een actueel onderwerp behandeld.
Flitsen uit de Algemene Kerkenraad van 14 september 2017 >> 

Algemene Kerkenraad Protestantse Kerk Gouda
Voorzitter: mw. J.C. Huisman-Mak,
Interview met nieuwe voorzitter mevrouw Huisman: 'Jezus is Heer – dát is wat ons bindt’ >>
Scriba: D. Dijkstra

Meer weten over de regionale of landelijke organisatie van de Protestantse Kerk?
Lees verder bij: Prot. Classis Gouda en Prot. Kerk Nederland.

De Raad van Kerken - Gouda en omstreken is een oecumenisch platform van kerken en geloofsgemeenschappen, aangesloten bij de Raad van Kerken in Nederland.