Wie zijn wij

Algemene Kerkenraad

In de Algemene Kerkenraad (AK) van de Protestantse Kerk Gouda zijn alle wijken, inclusief de ICF en de Evangelisch-Lutherse Gemeente, met twee afgevaardigden vertegenwoordigd. Verder zijn de Colleges van Diakenen (CvD), de Kerkrentmeesters (CvK) en het Ministerie van predikanten en kerkelijk werkers vertegenwoordigd via hun voorzitters. Ook is er een vertegenwoordiger van de Protestantse predikanten die werkzaam zijn buiten de wijkgemeenten. De samenstelling, taken en bevoegdheden van de AK zijn opgenomen in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland, artikel V en VI, en de plaatselijke regeling. .

Algemene Kerkenraad Protestantse Kerk Gouda:
Voorzitter: mw. H. van Dijk 
Scriba: A. Blacquière

Fusie met ELG op 1 juli 2021 een feit  

Met ingang van 1 juli 2021 maakt de Evangelisch-lutherse gemeente Gouda officieel deel uit van de Protestantse Kerk Gouda. Op die dag is de notariële akte gepasseerd waardoor er een nieuwe Protestantse Kerk Gouda wordt gevormd, nu met de lutheranen erbij. Het betekent ook dat alle goederen enzovoort van de lutheranen en van de huidige PKG overgaan naar de nieuwe Protestantse Kerk Gouda. De lutheranen gaan meedoen in de Algemene Kerkenraad, het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen. De officiële viering (uitgesteld i.v.m. coronamaatregelen) heeft plaatsgevonden op 12 juni 2022 in de  Sint-Janskerk. 

Commissie Lutherana
De nieuwe lutherse inbreng in de Protestantse Kerk Gouda wordt vorm en inhoud gegeven door de commissie Lutherana, die valt onder de Algemene Kerkenraad. Deze commissie zal bestaan uit leden van het lutherse deel van de PKG en de andere gemeenten. Er is budget vrijgemaakt voor de komende vijf jaar om hieraan gestalte te geven. 
Lees ook het persbericht

Veilige Kerk

  • De Protestantse Kerk Gouda wil een veilige plek zijn voor iedereen. Twee vertrouwenspersonen zijn hiervoor aangesteld.