Wie zijn wij

Algemene Kerkenraad

In de Algemene Kerkenraad (AK) van de Protestantse Kerk Gouda zijn alle wijken, inclusief de ICF, met twee afgevaardigden vertegenwoordigd. Verder zijn de Colleges van Diakenen (CvD), de Kerkrentmeesters (CvK) en het Ministerie van predikanten en kerkelijk werkers vertegenwoordigd via hun voorzitters. Ook is er een vertegenwoordiger van de Protestantse predikanten die werkzaam zijn buiten de wijkgemeenten.
De samenstelling, taken en bevoegdheden van de AK zijn opgenomen in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland, artikel V en VI, en de plaatselijke regeling.

Beleidsplan van de Protestantse Kerk te Gouda 2018-2021
Definitieve versie, na verwerking van de opmerkingen uit de gemeente en de laatste opmerkingen van het College van Kerkrentmeesters, vastgesteld door de Algemene Kerkenraad in zijn vergadering van 25 januari 2018.

Algemene Kerkenraad Protestantse Kerk Gouda:
Voorzitter: mw. A. Huisman-Mak
Scriba: A. Blacquière

Interview met voorzitter mevrouw Huisman: 'Jezus is Heer – dát is wat ons bindt>>
 

Flitsen uit de AK vergadering

De Algemene Kerkenraad vergadert als regel zes keer per jaar. In deze flitsen een impressie van de vergaderingen. >>

Meer weten

Over de regionale of landelijke organisatie van de Protestantse Kerk?
Classis Zuid-Holland Noord >>
Prot. Kerk Nederland >>

De Raad van Kerken Gouda

Is een oecumenisch platform van kerken en geloofsgemeenschappen, aangesloten bij de Raad van Kerken Nederland >>