Wie zijn wij

Algemene Kerkenraad

In de Algemene Kerkenraad (AK) van de Protestantse Kerk Gouda zijn alle wijken, inclusief de ICF, met twee afgevaardigden vertegenwoordigd. Verder zijn de Colleges van Diakenen (CvD), de Kerkrentmeesters (CvK) en het Ministerie van predikanten en kerkelijk werkers vertegenwoordigd via hun voorzitters. Ook is er een vertegenwoordiger van de Protestantse predikanten die werkzaam zijn buiten de wijkgemeenten.
De samenstelling, taken en bevoegdheden van de AK zijn opgenomen in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland, artikel V en VI, en de plaatselijke regeling.

AK Beleidsplan 2018 – 2021
De AK heeft de tekst van zijn Beleidsplan voorlopig vastgesteld. Voorlopig, want eind 2017 waren de gemeenteleden ‘aan de beurt’ om hun mening over dit Beleidsplan kenbaar te maken. In het begin van 2018 komt er een definitieve tekst. 
Dirk Dijkstra, scriba AK

Algemene Kerkenraad Protestantse Kerk Gouda:
Voorzitter: mw. A. Huisman-Mak
Scriba: D. Dijkstra

Interview met voorzitter mevrouw Huisman: 'Jezus is Heer – dát is wat ons bindt>>
 

Flitsen uit de AK vergadering

De Algemene Kerkenraad vergadert als regel zes keer per jaar. In deze flitsen een impressie van de vergaderingen.
Meer lezen >>

Meer weten

Over de regionale of landelijke organisatie van de Protestantse Kerk?
Lees verder bij:
Prot. Classis Gouda >>
Prot. Kerk Nederland >>

De Raad van Kerken Gouda

Is een oecumenisch platform van kerken en geloofsgemeenschappen, aangesloten bij de Raad van Kerken Nederland >>