Wie zijn wij

Algemene Kerkenraad

In de Algemene Kerkenraad (AK) van de Protestantse Kerk Gouda zijn alle wijken, inclusief de ICF, met twee afgevaardigden vertegenwoordigd. Verder zijn de Colleges van Diakenen (CvD), de Kerkrentmeesters (CvK) en het Ministerie van predikanten en kerkelijk werkers vertegenwoordigd via hun voorzitters. Ook is er een vertegenwoordiger van de Protestantse predikanten die werkzaam zijn buiten de wijkgemeenten.
De samenstelling, taken en bevoegdheden van de AK zijn opgenomen in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland, artikel V en VI, en de plaatselijke regeling.

AK Beleidsplan 2018 – 2021 ter visie op Kerkelijk Bureau
De AK heeft de tekst van zijn Beleidsplan voorlopig vastgesteld. Voorlopig, want vanaf nu zijn de gemeenteleden ‘aan de beurt’ om hun mening over dit Beleidsplan kenbaar te maken. Pas daarna kan er sprake zijn van een definitief Beleidsplan.
Welaan, vanaf heden ligt het Beleidsplan ter visie op het Kerkelijk Bureau aan de Willem de Zwijgerlaan. Ook op de website www.protestantsekerkgouda.nl kunt u er kennis van nemen. Op 18 januari 2018 komt er dan een definitieve tekst, die op de AK van 25 januari daarna wordt vastgesteld.
Dirk Dijkstra, scriba AK

Algemene Kerkenraad Protestantse Kerk Gouda:
Voorzitter: mw. J.C. Huisman-Mak
Scriba: D. Dijkstra

Interview met voorzitter mevrouw Huisman: 'Jezus is Heer – dát is wat ons bindt>>
 

Flitsen uit de AK vergadering

De Algemene Kerkenraad vergadert als regel zes keer per jaar. In deze vergadering wordt ook een actueel onderwerp behandeld.
Meer lezen >>

Meer weten

Over de regionale of landelijke organisatie van de Protestantse Kerk?
Lees verder bij:
Prot. Classis Gouda >>
Prot. Kerk Nederland >>

De Raad van Kerken Gouda

Is een oecumenisch platform van kerken en geloofsgemeenschappen, aangesloten bij de Raad van Kerken Nederland >>