Wie zijn wij

Algemene Kerkenraad

In de Algemene Kerkenraad (AK) van de Protestantse Kerk Gouda zijn alle wijken, inclusief de ICF, met twee afgevaardigden vertegenwoordigd. Verder zijn de Colleges van Diakenen (CvD), de Kerkrentmeesters (CvK) en het Ministerie van predikanten en kerkelijk werkers vertegenwoordigd via hun voorzitters. Ook is er een vertegenwoordiger van de Protestantse predikanten die werkzaam zijn buiten de wijkgemeenten. De samenstelling, taken en bevoegdheden van de AK zijn opgenomen in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland, artikel V en VI, en de plaatselijke regeling.

Beleidsplan van de Protestantse Kerk te Gouda 2018-2021
Definitieve versie, vastgesteld door de Algemene Kerkenraad in zijn vergadering van 25 januari 2018.

Algemene Kerkenraad Protestantse Kerk Gouda:
Voorzitter: mw. A. Huisman-Mak
Scriba: A. Blacquière 

Flitsen uit de AK

De Algemene Kerkenraad vergadert als regel zes keer per jaar.
In deze flitsen een impressie van de vergaderingen.

Veilig Kerk

De Protestantse Kerk Gouda wil een veilige plek zijn voor iedereen. Twee vertrouwenspersonen zijn hiervoor aangesteld, lees verder

Meer weten over

* de Classis Zuid-Holland Noord 
* de structuur van de Protestantse Kerk Nederland
* Raad van Kerken Gouda