Kerkbeheer en Organisatie

Kerkarchief 

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het goede beheer van het archief van de Protestantse Kerk Gouda (PKG). De kerkenraden, kerkbeheer, diaconie en kerkelijke commissies worden geacht relevante stukken regelmatig bij de archivaris in te leveren. In samenwerking met het Streekarchief Midden-Holland zijn regels opgesteld waarin de toegankelijkheid van het archief voor diverse partijen is vastgelegd. Wilt u het archief raadplegen? Neem hiervoor contact op met de archivaris, J.G.Hilgers

Deze pagina is bijgewerkt t/m 15 januari 2024

Archivaris PKN Gouda

Archief Protestantse Gemeente
In de Sint-Janskerk bevindt zich een deel van het archief van de kerkelijke gemeente. Hiervan is een index gemaakt met de stukken van na 1950. Naast de kerkelijke stukken bevat dit archief ook informatie over o.a. de orgels, de predikanten, de Goudse Glazen en de kerkelijke gebouwen. Veel van wat voor 1950 gedocumenteerd is, vindt u in het Streekarchief Midden-Holland. Vanaf 2017 worden documenten e.d. bij voorkeur digitaal gearchiveerd.

Streekarchief
Het oudere archief (tot 1950) van de Hervormde Gemeente is voor het grootste gedeelte ondergebracht bij het Streekarchief Midden-Holland (SAMH). De archieven van de Gereformeerde Kerk van Gouda (tot aan fusie 2017) en van de Lutherse Gemeente (tot aan fusie 2022) zijn daar ook te vinden. Men kan in de studiezaal van het streekarchief terecht om archiefstukken te raadplegen. Deze dienen van te voren (digitaal) aangevraagd te worden. In dit overzicht vindt u de benodigde toegangsnummers.     

Bibliotheek01a Archief

Bibliotheek in de Sint-Janskerk 
In de loop der jaren is er veel geschreven over o.a. de Sint-Janskerk, de kerkelijke cultuur, gebrandschilderd glas, kunstgeschiedenis en de stad Gouda. Veel van deze werken zijn ondergebracht in de bibliotheek van de Sint-Janskerk en kunnen na afspraak geraadpleegd worden. De basis voor deze boekenverzameling is gelegd door mr. A.A.J. Rijksen, de eerste voorzitter van de Stichting Fonds Goudse Glazen.  

Kerkelijk gouda

Geschiedenis van kerkelijk Gouda
Vanaf 1572 is de Rooms-Katholieke kerk niet meer de enige kerk in Gouda. Er ontstaat een protestantse gemeente - zoals die later genoemd wordt - en de Sint-Janskerk wordt aan deze gemeente toegewezen. In de toekomst wordt een schets toegevoegd van de ontwikkelingen van het kerkelijk leven in Gouda die uiteindelijk uitmondden in de huidige Protestantse Kerk van Gouda. 

Zegel Hervormde Gemeente Gouda 

Zegel Evangelisch Lutherse Gemeente Gouda

Zegel Gereformeerde Kerk Gouda 

Zegel Protestantse Kerk
Gouda