Kerkbeheer en Organisatie

Kerkarchief 

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het goede beheer van het archief van de Protestantse Kerk Gouda (PKG). De kerkenraden, kerkbeheer, diaconie en kerkelijke commissies worden geacht relevante stukken regelmatig bij de archivaris in te leveren. Ook verenigingen en instanties die met de PKG gelieerd zijn kunnen hun archiefmateriaal aan het archief overdragen. Wilt u mappen of boeken uit het archief raadplegen, kijk dan eerst hieronder of wat u zoekt ook aanwezig is. Vervolgens kunt u contact opnemen met de archivaris, J.G.Hilgers. Tevens is hij bereid u verder te helpen, mocht het u niet lukken om het door u gewenste materiaal hier te vinden.

Deze pagina is bijgewerkt t/m 4 april 2024 

Archivaris PKN Gouda

Kerkelijk Archief Protestantse Gemeente
In de Sint-Janskerk bevindt zich een deel van het archief van de kerkelijke gemeente. Hiervan is een inventaris gemaakt met de stukken van met name de stukken van na 1950. Naast de kerkelijke stukken bevat dit archief ook informatie over o.a. de orgels, de predikanten, de Goudse Glazen en de kerkelijke gebouwen. Vanaf 2017 worden documenten e.d. bij voorkeur digitaal gearchiveerd. Veel van wat voor 1950 gedocumenteerd is, vindt u in het Streekarchief Midden-Holland.  

Streekarchief Midden-Holland
Het archief van de Hervormde Gemeente van voor 1950 is voor het grootste gedeelte ondergebracht bij het SAMH. Ook de archieven van de Gereformeerde Kerk van Gouda en de Lutherse Gemeente van voor de fusie zijn daar te vinden. Men kan in de studiezaal van het SAMH terecht om archiefstukken te raadplegen. Deze dienen van te voren (digitaal) aangevraagd te worden. Voor inzage van archiefmateriaal gelden echter wettelijke en kerkelijke regels. U kunt een overzicht met toegangsnummers openen die het zoeken op de website van het Streekarchief vergemakkelijken. Voor inzage van archiefmateriaal gelden echter ook hier de wettelijke en de kerkelijke regels. Zie hiervoor de links die in de inleiding van de inventaris van het archief van de Protestantse Gemeente genoemd worden.  

Bibliotheek01a Archief

Bibliotheek in de Sint-Janskerk 
In de loop der jaren is er veel geschreven over o.a. de Sint-Janskerk, de kerkelijke cultuur, gebrandschilderd glas, kunstgeschiedenis en de stad Gouda. Veel van deze werken zijn ondergebracht in de bibliotheek van de Sint-Janskerk. Zij kunnen na afspraak geraadpleegd worden. De basis voor deze boekenverzameling is gelegd door mr. A.A.J. Rijksen, de eerste voorzitter van de Stichting Fonds Goudse Glazen.  

Kerkelijk gouda

Geschiedenis van kerkelijk Gouda
Vanaf 1572 is de Rooms-Katholieke kerk niet meer de enige kerk in Gouda. Er ontstaat een Nederduitse Gereformeerde gemeente of zoals we nu zeggen een protestantse gemeente. In 1573 wordt de Sint-Janskerk aan deze gemeente toegewezen. In 2017, 500 jaar na het begin van de Reformatie, verschijnt er een nummer van de Tidinge, het tijdschrift van de Historische Vereniging ‘Die Goude’, dat geheel gewijd is aan de geschiedenis van het kerkelijk leven in Gouda.
Later zal hier een artikel toegevoegd worden, waarin o.a. ingegaan wordt op het ontstaan van de wijkgemeenten van de PKG.  

Zegel Hervormde Gemeente Gouda 

Zegel Evangelisch Lutherse Gemeente Gouda

Zegel Gereformeerde Kerk Gouda 

Zegel Protestantse Kerk
Gouda