Kerkelijk Bureau 

Kerknieuws

Kerknieuws digitaal

Eind augustus 2021 bestaat er voor de leden van de Protestantse Kerk Gouda de mogelijkheid het Protestants Kerknieuws digitaal te ontvangen.
Het digitaal versturen van het Kerknieuws levert de kerk geen kostenbesparing op. Maar in het kader van de duurzaamheid en in antwoord op verzoeken van gemeenteleden is besloten om de gemeenteleden deze mogelijkheid te bieden.Wilt u het Protestants Kerknieuws digitaal ontvangen? Dan kunt u zich hiervoor opgeven bij het kerkelijk bureau, met vermelding van uw naam en e-mailadres. U ontvangt deze dan vanaf september 2021 via de e-mail. Mocht u naast Kerknieuws digitaal toch de papieren versie willen blijven ontvangen, dan kunt u dit aangeven in de mail.
Mocht u kiezen voor de digitale versie i.p.v. de papieren versie, dan vragen wij ook om een vrijwillige bijdrage, met een richtprijs van € 27,50 per jaar. Mocht u beide exemplaren willen ontvangen, dan blijft het richtbedrag € 27,50 (voor postbezorging € 50,00).


Het Protestants Kerknieuws Gouda verschijnt eenmaal per drie weken en is gratis voor alle leden van de Protestantse Kerk Gouda. 
Eenmaal per jaar ontvangt u bij het kerkblad een brief met het verzoek een gift over te maken. Wij vertrouwen erop dat hiermee de kosten volledig betaald kunnen worden. 

Belangstellenden kunnen zich ook abonneren op het Kerknieuws: € 27,50 per jaar voor een abonnement binnen Gouda en € 50,00 buiten Gouda. Rekeningnummer: NL85RABO0373720416 Protestants Kerknieuws.  
Voor informatie over abonnementen, advertenties en klachten bezorging kunt u terecht bij het Kerkelijk Bureau

Kopij voor het Kerknieuws dient ingeleverd te worden 10 dagen voor de verschijningsdatum per e-mail aan de redactie: Inleverdata Kerknieuws 2021.   

Let u bij het aanleveren op het volgende:
- Stuur tekstbestanden als Worddocument
- Geef het bericht een duidelijke kernachtige kop (geen zinnen in enkel hoofdletters!)
- Schrijf kort en bondig; korte berichten worden eerder gelezen (richtlijn 100 woorden)
- Afbeeldingen worden alleen geplaatst als er voldoende ruimte is in KerkNieuws. Levert u een flyer aan, dan graag ook de informatie in een apart tekstbericht aanleveren.
-  De redactie behoudt zich het recht artikelen niet te plaatsen, dan wel te redigeren of in te korten.

Redactie Protestants Kerknieuws Gouda:
D. Dijkstra, A.M. van der Velden, mw. A.F. de Wit en mw. A. Berkouwer.

Interviewgroep:
Jan van den Brink; Marja van Noort, Roelie Spijkerboer; Wim Weenink en Hans Wieringa.