Kerkelijk Bureau 

Kerknieuws

Kerknieuws digitaal 
Wilt u het Protestants Kerknieuws digitaal ontvangen? Dan kunt u zich hiervoor opgeven bij het Kerkelij
k Bureau, met vermelding van uw naam en e-mailadres. Mocht u naast Kerknieuws digitaal toch de papieren versie willen blijven ontvangen, dan kunt u dit aangeven in de mail. Mocht u kiezen voor de digitale versie i.p.v. de papieren versie, dan vragen wij ook om een vrijwillige bijdrage, met een richtprijs van € 30,00 per jaar. Mocht u beide exemplaren willen ontvangen, dan blijft het richtbedrag € 30,00 (voor postbezorging € 55,00)

Protestants Kerknieuws
Het Protestants Kerknieuws Gouda verschijnt eenmaal per drie weken en is gratis voor alle leden van de Protestantse Kerk Gouda. Eenmaal per jaar ontvangt u bij het kerkblad een brief met het verzoek een gift over te maken. Richtbedrag is € 30,00 per jaar voor binnen Gouda en € 55,00 buiten Gouda. Rekeningnummer: NL85RABO0373720416 t.n.v.  Protestants Kerknieuws. Wij vertrouwen erop dat hiermee de kosten volledig gedekt kunnen worden. 

Informatie en klachten bezorging
Voor informatie en klachten over de bezorging kunt u terecht bij het Kerkelijk Bureau

Plaatsen advertenties
Voor advertenties of oproepen graag mailen naar de afdeling advertenties op het Kerkelijk Bureau, en niet naar de redactie van KerkNieuws.

Aanleveren kopij en inleverdata
Kopij voor het Protestants KerkNieuws dient ingeleverd te worden 10 dagen voor de verschijningsdatum per e-mail aan de redactie. Inleverdata Kerknieuws 2024

Let u bij het aanleveren op het volgende:
- Stuur tekstbestanden als Worddocument
- Geef het bericht een duidelijke kernachtige kop (geen zinnen in enkel hoofdletters!)
- Schrijf kort en bondig; korte berichten worden eerder gelezen (richtlijn 100 woorden)
- Afbeeldingen worden alleen geplaatst als er voldoende ruimte is in KerkNieuws. Levert u een flyer aan, dan graag ook de informatie in een apart tekstbericht aanleveren.
-  De redactie behoudt zich het recht artikelen niet te plaatsen, dan wel te redigeren of in te korten.
- Wijkberichten graag aanleveren bij de betreffende communicatiepersoon (zie kopje ‘Kopij’ bij de wijkberichten).

Redactie Protestants Kerknieuws Gouda:
Annette Berkouwer; Gerda Brouwer de Koning; Bert van der Velden en Fanny de Wit. 

Interviewgroep:
Jan van den Brink; Marja van Noord; Roelie Spijkerboer; Hans Wieringa en Anja de Zeeuw.