Kerknieuws 


Het Protestants Kerknieuws Gouda verschijnt eenmaal per drie weken en is gratis voor alle leden van de Protestantse Kerk Gouda. 
Eenmaal per jaar ontvangt u bij het kerkblad een brief met het verzoek een gift over te maken. Wij vertrouwen erop dat hiermee de kosten volledig betaald kunnen worden. 

Belangstellenden kunnen zich ook abonneren op het Kerknieuws: € 27,50 per jaar voor een abonnement binnen Gouda en € 50,00 buiten Gouda. Rekeningnummer: NL85RABO0373720416 Protestants Kerknieuws.  
Voor informatie over abonnementen, advertenties en klachten bezorging kunt u terecht bij het Kerkelijk Bureau

Kopij voor het Kerknieuws dient ingeleverd te worden 10 dagen voor de verschijningsdatum per e-mail aan de redactie: Inleverdata Kerknieuws 2021.   

Let u bij het aanleveren op het volgende:
- Stuur tekstbestanden als Worddocument
- Geef het bericht een duidelijke kernachtige kop (geen zinnen in enkel hoofdletters!)
- Schrijf kort en bondig; korte berichten worden eerder gelezen (richtlijn 100 woorden)
- Afbeeldingen worden alleen geplaatst als er voldoende ruimte is in KerkNieuws. Levert u een flyer aan, dan graag ook de informatie in een apart tekstbericht aanleveren.
-  De redactie behoudt zich het recht artikelen niet te plaatsen, dan wel te redigeren of in te korten.

Redactie Protestants Kerknieuws Gouda:
D. Dijkstra, A.M. van der Velden, mw. A.F. de Wit en mw. A. Berkouwer.

Interviewgroep:
Jan van den Brink; Marja van Noort, Roelie Spijkerboer; Wim Weenink en Hans Wieringa.