Kerknieuws 


Het Protestants Kerknieuws Gouda verschijnt eenmaal per drie weken en is gratis voor alle leden van de Protestantse Kerk Gouda. 
Eenmaal per jaar ontvangt u bij het kerkblad een brief met het verzoek een gift over te maken. Wij vertrouwen erop dat hiermee de kosten volledig betaald kunnen worden. 

Belangstellenden kunnen zich ook abonneren op het Kerknieuws: € 27,50 per jaar voor een abonnement binnen Gouda en € 50,00 buiten Gouda. 
Voor informatie over abonnementen, advertenties en klachten bezorging kunt u terecht bij het Kerkelijk Bureau

Kopij voor het Kerknieuws dient ingeleverd te worden 10 dagen voor de verschijningsdatum op het Kerkelijk Bureau of per e-mail aan de redactie. 

Redactie Protestants Kerknieuws Gouda:
D. Dijkstra, A.M. van der Velden, mw. A.F. de Wit en mw. A. Berkouwer.

Interviewgroep:
Jan van den Brink; Roelie Spijkerboer; Wim Weenink en Hans Wieringa.