Kerkbeheer en organisatie

Inkomsten en uitgaven 

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

A. Algemene gegevens 
Naam ANBI:                    Protestantse gemeente Gouda
Telefoonnummer:           0182-513360
RSIN/Fiscaal nummer:  863253635
Nummer Kamer van Koophandel: 84545461

Website adres:               www.protestantsekerkgouda.nl 
E-mail: *                           kerkelijkbureau@pkngouda.nl
Adres: *                            Willem de Zwijgersingel 1 
Postcode:                        2805 BP 
Plaats:                              Gouda  

  De Protestantse gemeente Gouda is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Hierna de te noemen de PKN. In het statuut, ofwel de Kerkorde van de PKN staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “de gemeente is de geloofsgemeenschap, die geroepen is, tot eenheid, getuigenis en dienst evenals tot samenkomst rondom Woord en sacramenten “. 

  Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel van de PKN, als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde. 

  De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland [PKN] bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, het toezicht en de (tucht)rechtspraak, die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

  De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren, zijn aangewezen als ANBI. Dit is dus ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Gouda.

  B. Samenstelling bestuur
  Het bestuur van deze kerkelijke gemeente ligt bij de Algemenen Kerkenraad, die wordt gevormd door 21 ambtsdragers van deze gemeente, die gekozen worden door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De Algemene Kerkenraad is dus eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de vaststelling van de begrotingen en jaarrekeningen van de Diaconie en van de Kerk. 

  Het College van kerkrentmeesters telt 9 personen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen, het opstellen van begroting en jaarrekening en het onderhoud van de gebouwen. 

  Verder hebben zowel de Algemene Kerkenraad als het College van Kerkrentmeesters, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9)

  C. Doelstelling/visie
  De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur en is leidend voor haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

  2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

  3 - Betrokken in Gods toewenden tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

  Zie verder: artikelen I t/m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

  D. Beleidsplannen
  *
  Beleidsplan 2021-2025 Protestantse Kerk Nederland 'De toekomst open tegemoet' 
  Beleidsplan 2018 - 2021 Protestantse Kerk Gouda 

  E. Beloningsbeleid
  De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
  De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
  Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland 

  Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

  F. Verslag Activiteiten
  De Algemene Kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijke werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad. Een greep uit de gebeurtenissen die zich in 2021 hebben voorgedaan, treft u hieronder aan. 

  In een dergelijk verslag is de aandacht voor de Protestantse Gemeente Gouda als geheel belangrijk. Maar nog wel belangrijker is de aandacht voor allen die hulp behoeven in de wereld. En de Kerk getuigt daarvan in de vorm van hulp die gemeenteleden en de Diaconie bieden bij de Boot voor asielzoekers, die door de burgerlijke gemeente in de Gouwe is aangemeerd. Reeds 40 jaar biedt de Diaconie in allerlei vormen hulp aan mensen in de knel in het Swanenburghshofje. Dit jaar mochten we daarvan het jubileum vieren. Op een heel ander vlak is de Psalmenmarathon die op 30 oktober 2021 plaatsvond. In de Ontmoetingskerk zijn in twaalf uur van 8.00 tot 20.00 de 150 psalmen gezongen door een groep enthousiaste zangers en zangeressen. Ook de Oostpoort gemeente heeft een deel van de psalmen met verve te horen gebracht. Acht organisten en pianisten hebben voor de begeleiding gezorgd. Een dag de Heer lof zingen is inspanning en vreugde als je dat mag meemaken. Ook kwamen de organisten tot de conclusie dat ze na een behoorlijk aantal jaren van ervaring nog nooit bepaalde psalmen hadden begeleid. Dat smaakt naar herhaling vonden ze. In 2021 is in de PGG ook aandacht geschonken aan de introductie van de nieuwe Bijbelvertaling 2021. De app Appostel heeft in 2021 haar waarde bewezen in de opbrengsten voor de collectes en de Actie Kerkbalans. Deze app ondersteunt het administratieve proces van de Actie Kerkbalans en faciliteert hiermee de gemeenteleden maar ook de medewerkers van het Kerkelijk Bureau die hierdoor de app kunnen koppelen aan het landelijke systeem waarin de bijdragen worden geregistreerd. Ook is er hierdoor minder papier nodig en behoeven minder adressen worden bezocht. Op 1 juli 2021 heeft de fusie van de Evangelisch Lutherse Gemeente met de Protestantse Gemeente plaats gevonden. Deze fusie is op 12 juni 2022 gevierd in de Sint-Janskerk. Ook zijn in 2021 voorbereidingen getroffen voor de viering van Gouda 750 jaar. Ook is in de voormalige kosterswoning weer in volle glorie hersteld. Er zijn een spreekkamer voor de predikanten van de Sint-Janskerk, twee vergaderzalen en een bovenwoning gerealiseerd. Daardoor konden de Hof van St Jan en een gehuurde locatie worden afgestoten. Tot slot zijn maatregelen m.b.t. de brandveiligheid en de CO2-beheersing opgestart, mede in het licht van de verhuurbaarheid alle gebouwen.

  G. Voorgenomen bestedingen in 2022
  De verwachte bestedingen sluiten, als regel, nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijke kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. Door COVID-19 is een aantal kerkelijke activiteiten stil komen te liggen. 

  De volgende bestedingen worden kort toegelicht:
  In 2022 is de verbetering van het liturgisch centrum van de Westerkerk al afgerond. Dat tot grote vreugde van de wijkgemeente. Die renovatie kon worden betaald worden uit het fonds Westerkerk dat bij de fusie van de Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente was gevormd. Nog niet is afgerond de renovatie van het Moreau-orgel in de Sint-Janskerk. Daarvan is het tweede deel van het onderhoud gepland in de maanden oktober en november van 2022. Wel is de Renovatie van het Maarschalkerweerd-0orgel in de Sint-Joostkapel in 2022 afgerond, en bekostigd uit het de middelen die de Evangelisch Lutherse Gemeente heeft ingebracht bij de fusie in 2021 tussen de PGG en de ELG. Voor de Sint-Janskerk en de Sint-Joostkapel zijn de aanvragen van de SIM-subsidie 2023-2028 afgerond en tijdig ingediend. Daarmee hopen we op een meerjarige toezegging van subsidies voor beide kerken. In 2022 worden weer verdere onderzoeken verricht naar de oorzaak en reparatie van de dreigende scheefstand van de toren van de Sint-Janskerk.
  Het onderhoud aan de pastorieën is meestal geen topprioriteit maar door een inventarisatie van de staat van onderhoud bleek toch de noodzaak van een inhaalslag. Daarvoor kon geld worden gereserveerd. Dus kunnen de pastorieën qua onderhoud weer op niveau worden gebracht. De Broederschap heeft het project Beleef Gouda op grote hoogte opgepakt. Op het dak van de Sint-Janskerk kun je de stad Gouda van grote hoogte bekijken. Het is een inspanning waard en het zicht op de markt en het stadhuis en de verre omgeving maken alles goed. Ten slotte is er groot onderhoud nodig van het gebouw de Oostpoort, Na 26 jaar is de ventilatieapparatuur, met name nodig voor de kelder, en de ketels voor de verwarming aan vervanging toe. Dat geldt ook voor de brandmeldinstallatie, die als gevolg van strengere eisen van de brandweer, moet worden vervangen. Het dak op de uitbreiding van de kerkzaal van de Oostport is inmiddels vergroend. Aandacht moet blijven voor de beregening ervan.

  H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 

  1. De staat van baten en lasten bevat geen begroting voor het jaar 2022 omdat het in 2021 nog de oude rechtspersoon betreft voor de fusie in 2021 met de Evangelisch Lutherse Gemeente van Gouda.
  2. De onderstaande toelichting betreft alleen de verschillen tussen 2021 en 2020.
  3. De opbrengsten uit onroerende zaken zijn vrijwel gelijk gebleven.
  4. De opbrengst uit rente is gedaald door het vrijvallen van hoogrentende deposito’s.
  5. De levende gelden zijn per saldo gestegen door hogere vrijwillige bijdragen.
  6. De kosten kerkelijke gebouwen in 2021 zijn gestegen door hogere dotaties aan onderhoudsvoorzieningen. In 2020 omvatte de post van € 2.153.106 al een extra dotatie aan de onderhoudsvoorzieningen van € 1.627.676. Dat bedrag is onttrokken aan de incidentele baten van € 1.858.035 die ontstonden door de herwaardering van de pastorieën. De feitelijke kosten in 2020 bedroegen derhalve in 2020 € 525.430 tegenover € 589.365 in 2021.
  7. De kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten zijn aanzienlijk lager door de gevolgen van de COVID. Het positieve saldo van ontvangsten en uitgaven van de wijkkassen had op deze kosten een voordelig effect van € 47.000.
  8. De kosten van beheer, administratie en archief zijn in 2021 lager door in tegenstelling tot 2020 op de kosten van het kerkblad de advertentieopbrengsten in mindering te brengen.
  9. De incidentele baten € 931.626 omvatten de volgende posten:
  a. Diverse baten en lasten € 13.592
  b. Fusiesaldo van de Evangelisch Lutherse Gemeente [ELG] € 26.744
  c. Verkoopopbrengst Hof van St Jan € 101.113
  d. Herwaardering panden ELG € 564.000
  e. Legaten € 226.1777
  10. De incidentele lasten € 677.805 omvatten de volgende posten:
  a. Verkregen giften toegevoegd aan de voorzieningen groot onderhoud € 27.381.
  b. Verkregen legaten, idem € 226.177
  c. Gift Broederschap, idem € 30.000
  d. Dotatie aan Fonds Lutherana € -50.000
  e. Onttrekkingen aan de bestemmingsfondsen € 62.844
  f. Afboeking negatieve waardering Hof van St Jan € -98.000
  g. Dotaties onderhoudsvoorzieningen Lutherse gebouwen € 479.403. 

  Toelichting bij het resultatenoverzicht 2021 voor de ANBI-publicatie

  Kerkgenootschappen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde baten ter dekking van de voorgenomen activiteiten. Aan de kerkleden wordt jaarlijks via de Actie Kerkbalans gevraagd om bij te dragen voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Daarnaast worden tijdens de wekelijkse diensten collecten gehouden voor de instandhouding van de Kerk alsmede voor het werk van de Protestantse Diaconie Gouda en de landelijke projecten, rechtstreeks of via Kerk in Actie van de Protestantse Kerk Nederland. Vervolgens worden periodiek bijdragen gevraagd voor de Solidariteitskas, Paas- en eindejaars- collecten alsmede een gift voor het Kerknieuws van de Protestantse Gemeente Gouda.
  De kerk bezit een aantal pastorieën alsmede twee kerkelijke centra. De opbrengsten uit deze gebouwen worden aangewend voor het onderhoud van de gebouwen. De Protestantse Gemeente Gouda ontvangt overheidssubsidie voor de instandhouding van de monumentale kerkgebouwen.
  Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en kerkelijke medewerkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
  Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
  Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

  Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Gouda