Kerkbeheer en organisatie

Inkomsten en uitgaven 

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

A. Algemene gegevens 
Naam ANBI:                    Protestantse gemeente Gouda
Telefoonnummer:           0182-513360
RSIN/Fiscaal nummer:  863253635
Nummer Kamer van Koophandel: 84545461

Website adres:               www.protestantsekerkgouda.nl 
E-mail: *                           Kerkelijk Bureau
Adres: *                            Willem de Zwijgersingel 1 
Postcode:                        2805 BP 
Plaats:                              Gouda  

De Protestantse gemeente Gouda is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Hierna de te noemen de PKN. In het statuut, ofwel de Kerkorde van de PKN staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “de gemeente is de geloofsgemeenschap, die geroepen is, tot eenheid, getuigenis en dienst evenals tot samenkomst rondom Woord en sacramenten “. 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel van de PKN, als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde. 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland [PKN] bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, het toezicht en de (tucht)rechtspraak, die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.  

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren, zijn aangewezen als ANBI. Dit is dus ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Gouda. 

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van deze kerkelijke gemeente ligt bij de Algemene Kerkenraad, die wordt gevormd door 21 ambtsdragers van deze gemeente, die gekozen worden door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De Algemene Kerkenraad is dus eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de vaststelling van de begrotingen en jaarrekeningen van de Diaconie en van de Kerk. 

Het College van kerkrentmeesters telt 9 personen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen, het opstellen van begroting en jaarrekening en het onderhoud van de gebouwen.  

Verder  hebben zowel de Algemene Kerkenraad als het College van Kerkrentmeesters, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9) 

C. Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur en is leidend voor haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewenden tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente” 

D. Beleidsplannen

E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikanten  van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de  ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via de Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland 

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 

F. Verslag Activiteiten
De Algemene Kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijke werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad. Een overzicht van gebeurtenissen die zich in 2020 hebben voorgedaan, treft u hieronder aan.  

- Activiteiten i.v.m. COVID-19, zoals aanschaf streamingapparatuur en het invoeren van digitaal collecteren
- Het sluiten van de Sint-Janskerk als museum (SGS) en voor de verhuur (aan derden voor evenementen en concerten) i.v.m. COVID-19 en ook het (deels) sluiten van andere kerkzalen voor verhuur i.v.m. COVID-19
- Werving en bevestiging van de nieuwe predikant in de Westerkerk
- Verbouwing van de pastorie aan de Krugerlaan
- Monitoring scheefstand toren Sint-Janskerk
- Planning en uitvoering fase 1 groot onderhoud aan het Moreau-orgel
- Planning en aanbesteding van de Revitalisatie Pauluskerk/De Brug
- Planning en aanbesteding verbouwing de Oostpoort
- Integratie pioniersplek ICF in de Protestantse gemeente Gouda
- Kerstwandeltheater 

In de balans is zichtbaar geworden dat ultimo balansdatum de niet-kerkelijke gebouwen (de pastorieën en de kerkelijke centra) zijn gewaardeerd op actuele waarde, hier WOZ-waarde. Dat heeft geleid tot een aanzienlijke toename van de waarde van de materiële vaste activa en de opname van een aanzienlijke herwaarderingsreserve. Dat bood gelegenheid om uit die herwaarderingsreserve de noodzakelijke aanvullingen te doen aan de voorzieningen groot onderhoud van alle gebouwen.
Een uitgebreide beschrijving van de activiteiten is op te vragen bij het Kerkelijk Bureau.

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen sluiten, als regel, nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijke kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. Door COVID-19 is een aantal kerkelijke activiteiten stil komen te liggen.  

In 2021 is sprake van een aantal bijzondere activiteiten:
- De fusie met de Evangelisch Lutherse Gemeente Gouda
- De onderzoeksfase opstarten scheefstand toren Sint-Janskerk in overleg met de Gemeente Gouda
- Fondsenwerving onderhoud fase 2 Moreau-orgel
- Renovatie kerkelijk centrum Sint-Janskerk
- Uitvoering Revitalisatie Pauluskerk/De Brug fase 2
- Verbouwing en nadere revitalisatie Kerkelijk centrum de Oostpoort
- Maatregelen m.b.t COVID-19 i.v.m. verhuurbaarheid gebouwen
- Herkenbaarheid gebouwen
- Maatregelen m.b.t. de brandveiligheid i.v.m. verhuurbaarheid gebouwen
- Werving nieuwe predikant de Oostpoort
- Renovatie liturgisch centrum Westerkerk
- Aanschaf van beamers 
Een uitgebreide beschrijving is op te vragen bij het Kerkelijk Bureau.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting. 
Bijgaande Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote baten en lasten. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde opbrengsten en lasten. De voorgenomen bestedingen voor het jaar 2021 zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het huidige verslagjaar. 

Toelichting bij het resultatenoverzicht 2020 voor de ANBI-publicatie

Daling opbrengsten onroerende zaken
De verhuur van zalen in de niet-monumentale kerken is door COVID-19 bijna tot stilstand gekomen. 

Daling opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen
Doordat de Stichting Goudse Sint-Janskerk (SGS) in 2020 als museum is gesloten heeft dit geleid tot een verlies. De Broederschap heeft haar bijdrage aan het onderhoud van de Sint-Janskerk wel kunnen handhaven. 

Stijging opbrengsten levend geld
De bijdragen VVB en de Collecten in erediensten zijn € 50.000 hoger dan begroot. De giften en de opbrengsten van advertenties van het Kerkblad zijn als baten opgenomen. In 2019 werd alleen het resultaat van de exploitatie opgenomen. Dat heeft een effect van € 54.000. Tot slot zijn de ontvangsten in de wijkkassen € 9.000 hoger. 

Stijging kosten kerkelijke gebouwen
De stijging in de kosten van kerkelijke gebouwen worden veroorzaakt door hogere verzekeringspremies en de dotaties aan voorzieningen groot onderhoud voor € 1.627.676 die door de herwaardering van de niet kerkelijke gebouwen mogelijk zijn gemaakt.  

Stijging kosten pastoraat
In 2020 is een nieuwe predikante aangetreden. Dat heeft geleid tot extra kosten qua beroepen en vestigen van deze predikante. Door de overgang van pioniersplek naar volwaardige wijkgemeente zijn nu de kosten van de pastor van de ICF minus een bijdrage van ICF onder pastoraatskosten verantwoord. 

Daling kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
Door een daling in de activiteiten als gevolg van COVID-19 zijn de kosten gedaald. Tevens zijn de kosten van de wijkkassen met € 47.000 gedaald. In 2019 was er sprake van een tekort  € 41.770 in de wijkkassen en in 2020 was er een overschot van € 15.748. 

Stijging kosten beheer, administratie en archief
De stijging van deze kosten wordt veroorzaakt doordat de lasten en de baten van het Kerkblad niet meer als resultaat gepresenteerd mogen worden. De baten zijn nu verantwoord onder de levende gelden en lasten van het Kerkblad van € 52.914 op kosten beheer, administratie en archief. 

Stijging incidentele baten
De incidentele baten omvatten de toename van het vermogen als gevolg van herwaardering van de niet-kerkelijke gebouwen voor € 1.805.980, en verder het saldo van overige incidentele baten en lasten en de ontvangen legaten.  

Stijging onttrekkingen bestemmingsreserves
De onttrekking heeft betrekking op de bedragen, die voor de voorzieningen groot onderhoud zijn onttrokken aan de herwaarderingsreserve. 

Stijging toevoeging bestemmingsreserves
De toevoeging aan de bestemmingsreserves is het gevolg van de herwaardering van de gebouwen.
De herwaardering is als volgt verwerkt:
Incidentele baten (herwaardering niet kerkelijke gebouwen) bate      € 1.805.980
Toevoeging bestemmingsreserves                                             last        € 1.808.980
De dotaties aan de voorzieningen zijn als volgt verwerkt:
Kosten kerkelijke gebouwen [dotaties aan voorzieningen]    last        € 1.627.676
Onttrekking bestemmingsreserves                                             bate      € 1.627.676 

Nadere toelichting is op te vragen bij het Kerkelijk Bureau.

Kerkgenootschappen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde baten ter dekking van de voorgenomen activiteiten. Aan de kerkleden wordt jaarlijks via de Actie Kerkbalans gevraagd om bij te dragen voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Daarnaast worden tijdens de wekelijkse diensten collecten gehouden voor de instandhouding van de Kerk alsmede voor het werk van de Protestantse Diaconie Gouda en de landelijke projecten, rechtstreeks of via Kerk in Actie van de Protestantse Kerk Nederland. Vervolgens worden periodiek bijdragen gevraagd voor de Solidariteitskas, Paas- en eindejaars- collecten alsmede een gift voor het Kerknieuws van de Protestantse Gemeente Gouda.

De kerk bezit een aantal pastorieën alsmede twee kerkelijke centra. De opbrengsten uit deze gebouwen worden aangewend voor het onderhoud van de gebouwen. De Protestantse Gemeente Gouda ontvangt overheidssubsidie voor de instandhouding van de monumentale kerkgebouwen.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en kerkelijke medewerkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Het College van Kerkrentmeesters van de
Protestantse Gemeente te Gouda