Kerkbeheer en organisatie

Inkomsten en uitgaven 

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

A. Algemene gegevens 
Naam ANBI:                    Protestantse gemeente Gouda
Telefoonnummer:           0182-513360
RSIN/Fiscaal nummer:  863253635
Nummer Kamer van Koophandel: 84545461

Website adres:               www.protestantsekerkgouda.nl 
E-mail: *                           kerkelijkbureau@pkngouda.nl
Adres: *                           Willem de Zwijgersingel 1 
Postcode:                       2805 BP 
Plaats:                             Gouda 

De Protestantse gemeente Gouda is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Hierna de te noemen de PKN. In het statuut, ofwel de Kerkorde van de PKN staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “de gemeente is de geloofsgemeenschap, die geroepen is, tot eenheid, getuigenis en dienst evenals tot samenkomst rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel van de PKN, als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland [PKN] bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, het toezicht en de (tucht)rechtspraak, die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren, zijn aangewezen als ANBI. Dit is dus ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Gouda.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van deze kerkelijke gemeente ligt bij de Algemenen Kerkenraad, die wordt gevormd door 21 ambtsdragers van deze gemeente, die gekozen worden door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De Algemene Kerkenraad is dus eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de vaststelling van de begrotingen en jaarrekeningen van de Diaconie en Kerkbeheer.

Het College van kerkrentmeesters telt 9 leden als vertegenwoordigers van de verschillende wijkgemeenten en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen, het opstellen van begroting en jaarrekening en het onderhoud en exploitatie van de gebouwen. 

Verder  hebben zowel de Algemene Kerkenraad als het College van Kerkrentmeesters, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9)

C. Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur en is leidend voor haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewenden tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Zie verder: artikelen I t/m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente” 

D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk Nederland kunt u vinden via deze link:
https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/ 
zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”
Op de website www.protestantsekerkgouda.nl vindt u het Beleidsplan 2023-2026 van onze Goudse gemeente.

E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikanten  van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale regeling rechtspositie predikanten
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten
De Algemene Kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijke werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad. Een greep uit de gebeurtenissen die zich in 2023 hebben voorgedaan, treft u hieronder aan. 
•    Renovatie van de Pauluskerk ( o.a. toiletgroepen en zalen)
•    Restauratie van het monumentale Moreauorgel Sint-Janskerk
•    Restauratie van het Maarschalkerweerd-orgel in de St. Joostkapel
•    Verbouwing van de entree van de Oostpoort

G. Voorgenomen bestedingen in 2024
De verwachte bestedingen sluiten, als regel, nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijke kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. 
De volgende bestedingen worden kort toegelicht:
•    Renovatie van de toiletgroepen in de St. Janskerk
•    Voegwerk van de buitenmuur van de Pauluskerk
•    Onderzoek van verduurzaming van de verschillende kerkgebouwen
•    Renovatie van de pastorie aan de Abel Tasmanlaan 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Resultatenoverzicht voor ANBI publicatie 2024 1
Resultatenoverzicht voor ANBI publicatie 2024 2

Toelichting
Kerkgenootschappen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde baten ter dekking van de voorgenomen activiteiten. Aan de kerkleden wordt jaarlijks via de Actie Kerkbalans gevraagd om bij te dragen voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Daarnaast worden tijdens de wekelijkse diensten collecten gehouden voor de instandhouding van de Kerk alsmede voor het werk van de Protestantse Diaconie Gouda en de landelijke projecten. Vervolgens worden periodiek bijdragen gevraagd voor de Solidariteitskas, Paas- en Eindejaars- collecten alsmede een gift voor het Kerknieuws van de Protestantse Gemeente Gouda.
De kerk bezit een viertal pastorieën alsmede twee kerkelijke centra. De opbrengsten uit deze gebouwen worden aangewend voor het onderhoud van de gebouwen. De Protestantse Gemeente Gouda ontvangt een beperkte overheidssubsidie voor de instandhouding van de monumentale kerkgebouwen.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en kerkelijke medewerkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen voor de gebouwen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris beheerders, administratief personeel en vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Gouda

Postadres Kerkelijk Bureau: Willem de Zwijgersingel 1, 2805 BP Gouda