Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

A. Algemene gegevens
Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Gouda
RSIN/Fiscaal nummer: 824383424
Website adres: www.protestantsekerkgouda.nl 
E-mail: kerkbeheer@pkngouda.nl
Adres: Willem de Zwijgersingel 1
Postcode: 2805 BP
Plaats: Gouda
Telefoonnummer: 0182 513 360

De Protestantse Gemeente te Gouda is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In de Kerkorde van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven 'een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten' (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 Kerkorde). Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de Kerkorde. Verder bevat de Kerkorde o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. 

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Gouda.  

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Algemene Kerkenraad en wordt gevormd door ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de Algemene Kerkenraad 20 leden.
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste zeven leden. Verder hebben zowel de Algemene Kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplannen

Het te voeren beleid van de Protestantse Gemeente te Gouda kan als volgt worden geformuleerd: 
In het besef dat God het is die ook zijn gemeente die te Gouda is, bouwt en in stand houdt, is het ons verlangen dat onze inspanningen mogen bijdragen aan:
- De groei en versterking van ons gezamenlijk geloof in de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest;
- De groei van het aantal (belijdende) leden van onze wijkgemeenten;
- We elkaar beter zullen leren kennen en in toenemende mate betrokken zullen zijn op elkaar;
- Voldoende financiële ruimte om in afhankelijkheid van God, tot Zijn eer en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk dat verlangen te realiseren. 

E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten
De Algemene Kerkenraad heeft de eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag, rekening en verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad. De belangrijkste activiteit is het houden van zondagse erediensten en vieringen. Op deze website staan verwijzingen naar andere activiteiten die binnen de Protestantse Gemeente te Gouda plaatsvinden.

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
De staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom realisatie geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. 
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting 
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. 
De Protestantse Gemeente te Gouda bezit ook nog enig vermogen in de vorm van geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. 

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Het grootste deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten. Het gaat dan om het onderhoud, de energiekosten, de belastingen en verzekeringen van de gebouwen. Tenslotte zijn er de kosten van de eigen organisatie (salaris eventueel overig personeel, organisatie rond de vele vrijwilligers) en de bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. 

Het College van Kerkrentmeesters van de
Protestantse Gemeente te Gouda