Kerkbeheer en organisatie

Inkomsten en uitgaven 

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

A. Algemene gegevens 
Naam ANBI:                    Protestantse gemeente Gouda
Telefoonnummer:           0182-513360
RSIN/Fiscaal nummer:  863253635
Nummer Kamer van Koophandel: 84545461

Website adres:               www.protestantsekerkgouda.nl 
E-mail: *                           kerkelijkbureau@pkngouda.nl
Adres: *                            Willem de Zwijgersingel 1 
Postcode:                        2805 BP 
Plaats:                              Gouda

  De Protestantse gemeente Gouda is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Hierna de te noemen de PKN. In het statuut, ofwel de Kerkorde van de PKN staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “de gemeente is de geloofsgemeenschap, die geroepen is, tot eenheid, getuigenis en dienst evenals tot samenkomst rondom Woord en sacramenten“. 

  Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel van de PKN, als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de Kerkorde. 

  De Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland [PKN] bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, het toezicht en de (tucht)rechtspraak, die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze Kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

  De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren, zijn aangewezen als ANBI. Dit is dus ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Gouda.

  B. Samenstelling bestuur
  Het bestuur van deze kerkelijke gemeente ligt bij de Algemene Kerkenraad, die wordt gevormd door 21 ambtsdragers van deze gemeente, die gekozen worden door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De Algemene Kerkenraad is dus eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de vaststelling van de begrotingen en jaarrekeningen van de Diaconie en van de Kerk. 

  Het College van Kerkrentmeesters telt 9 personen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen, het opstellen van begroting en jaarrekening en het onderhoud van de gebouwen. 

  Verder hebben zowel de Algemene Kerkenraad als het College van Kerkrentmeesters, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9)

  C. Doelstelling/visie
  De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur en is leidend voor haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

  2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

  3 - Betrokken in Gods toewenden tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

  Zie verder: artikelen I t/m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

  D. Beleidsplannen
  * Beleidsplan 2021-2025 Protestantse Kerk Nederland 'De toekomst open tegemoet'
  * Beleidsplan 2023-2026 Protestantse Kerk Gouda

  E. Beloningsbeleid
  De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
  Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

  F. Verslag Activiteiten
  De Algemene Kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijke werk. Enkele taken zijn conform de Kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad. Een greep uit de gebeurtenissen die zich in 2022 hebben voorgedaan, treft u hieronder aan.

  Met betrekking tot de jaarrekening van het College van Kerkrentmeesters 2022 kan het volgende nader worden toegelicht. Het begrote tekort van € 49.799 is een gerealiseerd overschot geworden van € 30.984. Daar zijn wij als College van Kerkrentmeesters uiteraard zeer dankbaar voor. Aan deze resultaatsverbetering liggen de volgende oorzaken ten grondslag:

  • Een liefst € 106.000 hogere opbrengst aan vrijwillige bijdragen ten opzichte van de begroting, en ook ruim € 70.000 hoger dan in 2021;
  • Collecteopbrengsten die ongeveer € 15.000 hoger waren dan begroot en hoger dan vorig jaar;
  • Een 33% (€ 10.000) hogere bijdrage dan in 2021 aan het onderhoud van de Sint-Janskerk van de Stichting Broederschap Sint-Jan;
  • Ruim € 90.000 minder kosten aan predikanten vanwege nog niet vervulde vacatures in drie van onze wijken.

  Door dit hogere resultaat zijn wij in staat gesteld veel meer voor de op ons afkomende onderhoudskosten van onze gebouwen te voorzien dan in 2021 en dan begroot.

  Daarnaast is te noemen dat de Stichting Broederschap Sint-Jan met het project 'Beleef Gouda op grote Hoogte' ter gelegenheid van Gouda 750 een bijdrage van liefst € 195.000 heeft gerealiseerd voor het onderhoud van de Sint-Janskerk. Deze bijdrage is in zijn geheel toegevoegd aan de onderhoudsvoorziening van de Sint-Janskerk.

  In 2022 is sprake van een extra dotatie van € 140.000 aan de voorziening van het niet subsidiabele onderhoud van de Sint-Janskerk. Een dotatie van € 195.000 is toegevoegd aan de voorziening Fundatie Toren van de Sint-Janskerk.

  Aan de voorzieningen voor de Ontmoetingskerk, de Westerkerk en de Veste zijn de saldi van de betreffende Fondsen toegevoegd. Tevens zijn de legaten toegevoegd aan de voorziening van het niet-subsidiabele onderhoud van de Sint-Janskerk en de Pauluskerk. Al deze voornoemde dotaties bedragen samen € 853.000 en vormen samen ook het verschil tussen de begrote kosten kerkelijke gebouwen en de realisatie in 2022.

  Voor de Sint-Janskerk is in 2022 een SIM-subsidie aangevraagd maar niet toegekend zodat alle onderhoud behoudens de in de begroting opgenomen dotatie aan de voorzieningen van € 120.000 uit eigen middelen betaald moet worden. In 2023 worden de voor deze subsidie in aanmerking komende bedragen geraamd op € 173.000. Deze dienen nu of uit eigen middelen bekostigd te worden of indien mogelijk uitgesteld naar latere jaren. Het niet toekennen van de SIM-subsidie is vanwege de systematiek die de overheid thans gebruikt voor het toekennen van SIM-subsidies en dat is helaas het geval bij alle grote monumentale kerken in Nederland en voor ons een grote zorg. Er is namens de getroffen monumentale kerken een brandbrief naar de Staatssecretaris van OCW  gestuurd met de vraag om aandacht voor onze zorg en om een oplossing.

  G. Voorgenomen bestedingen in 2023
  De verwachte bestedingen sluiten, als regel, nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijke kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. 

  De volgende bestedingen worden kort toegelicht:

  • In de loop van 2023 zijn er twee van de drie vacatures vervuld. De beide Sint-Jansgemeenten A en B beschikken in het najaar over een predikant. De vacature van de Ontmoetingskerk is bij het schrijven van deze toelichting (juni 2023) nog niet vervuld.
  • Het ingezette beleid als het gaat over het zoveel mogelijk beperken van het energieverbruik (vooral gas) wordt gecontinueerd.
  • Verder onderzoek wordt in 2023 uitgevoerd naar de fundering van de toren van de Sint-Janskerk. Hierover zijn nadere afspraken gemaakt met de gemeente Gouda omdat een deel van de toren in onderhoud is bij de burgerlijke gemeente.

  H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 

  08 2023 ANBI Kerkbeheer 1
  08 2023 ANBI Kerkbeheer 2

  Toelichting
  Kerkgenootschappen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde baten ter dekking van de voorgenomen activiteiten. Aan de kerkleden wordt jaarlijks via de Actie Kerkbalans gevraagd om bij te dragen voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Daarnaast worden tijdens de wekelijkse diensten collecten gehouden voor de instandhouding van de Kerk alsmede voor het werk van de Protestantse Diaconie Gouda en de landelijke projecten, rechtstreeks of via Kerk in Actie van de Protestantse Kerk Nederland. Vervolgens worden periodiek bijdragen gevraagd voor de Solidariteitskas, Paas- en Eindejaars- collecten alsmede een gift voor het Kerknieuws van de Protestantse Gemeente Gouda.
  De kerk bezit vijf pastorieën alsmede een Kerkelijk Centrum. De opbrengsten uit deze gebouwen worden aangewend voor het onderhoud van de gebouwen. De Protestantse Gemeente Gouda ontvangt deels overheidssubsidie voor de instandhouding van de monumentale kerkgebouwen.
  Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en kerkelijke medewerkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
  Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen), aan de kosten van de eigen organisatie (beheerders) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
  Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

  Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Gouda

  Postadres Kerkelijk Bureau: Willem de Zwijgersingel 1, 2805 BP Gouda