De diaconie van de Protestantse Kerk Gouda is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de Belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland. Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de Belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Ten behoeve van de ANBI-regelgeving worden hieronder een aantal gegevens betreffende onze diaconie vermeld.

A. Algemeen
Naam ANBI: Diaconie Protestantse Kerk te Gouda – statutair bekend als Protestantse Gemeente te Gouda
RSIN/Fiscaal nummer: 863253556
Inschrijving KvK: 84545356 
Website: www.protestantsekerkgouda.nl/wie-zijn-wij/diaconie/   
E-mail: scriba.diaconie@pkngouda.nl  
Postadres: Willem de Zwijgersingel 1
Postcode: 2805 BP Gouda 
Telefoonnummer: 0182 513 360
Bankrekening: NL54RABO0373737270 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda

De Protestantse Kerk te Gouda is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In het statuut (Kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: “Een gemeente is de gemeenschap die, geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten.” (Ordinantie 1, artikel 1). De gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11, artikel 5 lid 1 van de Kerkorde.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 2). De diaconie van de gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11, artikel 5 lid 2 van de Kerkorde.

De Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze Kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland. De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Kerk te Gouda. 

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de zeven PKN-wijkgemeenten te Gouda ligt bij de Algemene Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van de wijkgemeenten. In Gouda telt de Algemene Kerkenraad 21 leden, die worden afgevaardigd door de kerkenraden van de wijkgemeenten.
Het College van Diakenen werkt organisatorisch nauw samen; zowel in moderamen als in collegeverband. Het College van Diakenen telt 7 leden, twee voorzitters, een penningmeester en een scriba – en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie.
De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening van het college. Verder hebben zowel de Kerkenraad als het college  voor het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, artikel 3).

C. Doelstelling / visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplannen
- Beleidsplan 2021-2025 Protestantse Kerk Nederland 'De toekomst open tegemoet' 
- Beleidsplan 2023-2026 Protestantse Kerk Gouda
- Beleidsplan 2021-2025 Diaconie

Samenvatting
De diaconale zorg in de gemeente en in haar omgeving krijgt gestalte in het leven van de leden van de gemeente, die worden opgewekt tot onderling dienstbetoon, tot voorbeden en tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de wereld, als ook in de arbeid die door en onder leiding van de diakenen wordt verricht. Ordinantie 8, artikel 3 lid 3.

E. Beloningsbeleid
De Diaconie heeft een diaconaal medewerker in loondienst. De beloning van de diaconaal consulent is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling PKN’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.
Leden van de Diaconie ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten
De Algemene Kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.
Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een werkverslag rekening en verantwoording af aan de Kerkenraad.

G. Verkorte staat van baten en lasten van de diaconie en
H. Geconsolideerde balans van de diaconie

08 2023 ANBI Diaconie 1
08 2023 ANBI Diaconie 2
08 2023 ANBI Diaconie 3
08 2023 ANBI Diaconie 4