Redactiestatuut

voor de website Protestantse Kerk Gouda

Dit redactiestatuut is bedoeld om de Algemene Kerkenraad, gebruikers en toekomstige leveranciers informatie, inzicht en duidelijkheid te verschaffen over het doel van de website en de daarmee samenhangende afspraken.

Doel en karakter website Protestantse Kerk Gouda
1.1 Het webteam van de website Protestantse Kerk Gouda onderhoudt een website bereikbaar onder www.protestantsekerkgouda.nl. Onder deze website vallen alle pagina's die onderdeel zijn van het domein www.protestantsekerkgouda.nl. 
1.2 Het doel van de website www.protestantsekerkgouda.nl is:
a. gemeenteleden en andere bezoekers informeren over algemene en overkoepelende informatie die met de Protestantse Kerk Gouda te maken heeft; 
b. niet-gemeenteleden informeren hoe de Protestantse Kerk Gouda invulling geeft aan haar identiteit en iets laten proeven van de sfeer van de wijkgemeenten;
c. gemeenteleden en kerkelijk werkers ondersteunen bij de uitoefening van hun taken; 
1.3 De website bevat algemene informatie over aangelegenheden en activiteiten die de wijkgemeenten betreffen of van instanties waarmee de wijkgemeenten samenwerken; 
1.4 De website is niet bedoeld voor opiniestukken of als discussieplatform;
1.5 Via deze website zijn de websites van de wijkgemeenten te bereiken.

2. Verantwoordelijkheden
2.1 De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Gouda, hierna te noemen: ‘de AK’, is algemeen eindverantwoordelijk voor de inhoud van de website. De redactiecommissie heeft het mandaat van de AK om het verzorgen van de inhoud van de website uit te voeren. Het beheer van de website heeft de AK onder gebracht bij de technisch beheerder/webmaster.
2.2 De site is eigendom van de AK; dientengevolge berust de financiële en juridische verantwoordelijkheid bij de AK in deze vertegenwoordigd door het College van Kerkrentmeesters.

3. Redactiecommissie
3.1 De redactiecommissie bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden, inclusief een eindredacteur. De eindredacteur heeft de eindverantwoordelijkheid voor de teksten op de website.
3.2 De AK benoemt de leden van de redactiecommissie voor een periode van twee jaar met de mogelijkheid van verlenging. De redactiecommissie kan nieuwe leden voordragen aan de AK.
3.3 De redactiecommissie draagt de zorg voor:
a. het plaatsen van informatie die in overeenstemming is met de doelstellingen van de website;
b. het verzorgen van informatie van algemene en overkoepelende aard, d.w.z. de informatie over de organisatie van de Protestantse Kerk Gouda (informatie die niet valt onder een specifieke wijkgemeente/commissie/werkgroep of organisatie-eenheid); en het verzorgen van
wijkgebonden en wijkoverstijgend nieuws voor de pagina Actueel.
c. de juiste plaatsing van informatie op de website;
d. het borgen van de kwaliteit en actualiteit van de informatie;
e. het jaarlijks rapporteren aan de AK over het gebruik van de website en de daarbij opgedane ervaringen;
f. het bewaken van de gebruikersvriendelijkheid;
g. het borgen van de privacy van groepen en individuen door de hantering van een privacyreglement;
3.4 De redactiecommissie regelt zelf haar werkwijze;
3.5 Een lid van de redactiecommissie dat wil stoppen geeft dit zo mogelijk vier maanden van te voren aan zodat de redactiecommissie binnen deze periode kan zoeken naar een opvolger.

4. Aanleveren van informatie
4.1 Elke aangesloten kerk en relevante interkerkelijke organisatie kan bij de redactiecommissie via het e-mailadres informatie voor de website aanleveren. De aan te leveren informatie moet voldoen aan de doelstellingen van de website.
4.2 De aanbieder van de informatie is gebonden aan de opmaak en stijl voor deze website. De aangeboden berichten en het beeldmateriaal moeten voldoen aan de normen van de auteurswet en het privacyreglement.
4.3 De website mag niet gebruikt worden voor doeleinden die niet stroken met de doelstellingen van de website. Tevens is het gebruiken van de site voor commerciële of politieke doeleinden niet toegestaan, evenals banners en logo's van commerciële of politieke instanties. 
4.4 De redactiecommissie heeft het recht om, na overleg met betrokkene(n), informatie te weigeren indien deze niet in overeenstemming is met de doelstellingen van de website. 
4.5 De redactiecommissie overlegt bij twijfel met de voorzitter van de AK. 
4.6 De kopijrechten op alle te plaatsen of geplaatste informatie vallen onder de bescherming van de Auteurswet en het privacyreglement.
4.7 De redactiecommissie verstrekt geen persoonlijke gegevens zonder goedkeuring van de desbetreffende persoon met uitzondering van foto’s (zie privacyreglement).

5. Technisch beheer
5.1 Voor het beheer van de website benoemt de AK een technisch beheerder/webmaster, eventueel twee beheerders/webmasters. 
5.2 De technisch beheerder kan lid zijn van de redactiecommissie. 
5.3 De technisch beheerder draagt zorg voor de technische inrichting en het technische onderhoud van de site.
5.4 De beheerder plaatst alleen informatie die is goedgekeurd door de redactiecommissie.
5.5 Nieuwe functionaliteiten worden pas na goedkeuring van de redactiecommissie in gebruik genomen.

6. Overige bepalingen
6.1 Over wijzigingen van dit redactiestatuut beslist de AK. De redactiecommissie kan hiertoe voorstellen doen.

Goedgekeurd door de Algemene Kerkenraad op 8 december 2016.