College van Kerkrentmeesters

Algemene informatie 


Verantwoordelijkheden

De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden berust bij de Algemene Kerkenraad, maar deze vertrouwt de vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard toe aan het College van Kerkrentmeesters. Het College van Kerkrentmeesters stemt zijn beleid af op het beleid van de Algemene Kerkenraad. De gemeente wordt in vermogensrechtelijke zaken vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris van het College van Kerkrentmeesters. De leden zijn gezamenlijk aansprakelijk.

Taken
Het in overleg met en in verantwoordelijkheid aan de Algemene Kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door:

 • het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening
  van de gemeente;
 • het zorg dragen voor de geldwerving;
 • het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente;
 • het beheren van de kerken, gebouwen en andere goederen van de gemeente;
 • het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde, personeelsbeleid;
 • het zorg dragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein;
 • het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is;
 • het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek;
 • het beheren van de archieven van de gemeente;
 • het beheren van de verzekeringspolissen.

  Postdres College van Kerkrentmeesters
  Willem de Zwijgersingel 1, 2805 BP Gouda
  Bankrekeningen:
  NL69RABO0373720122: Algemene rekening 
  NL41RABO0373720335: Actie Kerkbalans
  NL85RABO0373720416: Protestants Kerknieuws
  NL19RABO0373720343: Landelijke collecten. 

Zegel Hervormde Gemeente Gouda 

Zegel Evangelisch Lutherse Gemeente Gouda

Zegel Gereformeerde Kerk Gouda 

Zegel Protestantse Kerk Gouda