Kerkbeheer en organisatie

Inkomsten en uitgaven 

Begroting 2024 en toelichting 
In de PDF de verkorte begroting 2024 van onze Protestantse Gemeente Gouda. De begroting sluit met een voorzien tekort van € 34.583,=

Bij het maken van deze begroting zijn wij ervan uitgegaan dat alle activiteiten in onze wijken in 2024 gecontinueerd zullen worden. Wij lichten een aantal posten kort toe.

Bij de opbrengsten is een hogere ontvangst van de huur door Stichting Goudse St.Jan(SGS). De opbrengsten levend geld ( vaste vrijwillige bijdrage als ook de collecten) zijn op dezelfde hoogte ingeschat als de toezeggingen in 2023. Een zorgelijke ontwikkeling is dat de overheidssubsidie (SIM) voor onderhoud van onze monumentale gebouwen in 2024 slechts € 28.000 per jaar zal bedragen. Dit betekent dat we als kerkelijke gemeente zelf een groter aandeel van de onderhoudskosten voor eigen rekening zullen moeten nemen.

De kosten van pastoraat zullen in 2024 significant hoger zijn dan in de voorbije jaren, met name vanwege het vervullen van alle vacatures.

Bij de energiekosten voor de monumentale gebouwen is relevant dat met ingang van 2024 met de SGS is afgesproken dat zij alle energiekosten voor hun rekening te nemen. De energiekosten voor niet-monumentale gebouwen hoger zullen zijn dan in 2022 omdat onze energietarieven in 2024 het dubbele zullen zijn van die in 2022 (in 2023 bedroegen die tarieven het viervoudige ten opzichte van 2022), terwijl we anderzijds wel het in het najaar van 2022 ingezette beleid om energiebesparende maatregelen in de wintermaanden toe te passen, voortzetten.

In 2021, 2022 en 2023 heeft U ons positief verrast met de grote mate van offervaardigheid in de bijdragen en giften die wij hebben mochten ontvangen. Wij hopen dat onze gemeenteleden ons wederom zullen verrassen met een stijging van de inkomsten uit kerkbalans en giften zodat het tekort lager zal uitvallen dan nu begroot.

In het vertrouwen dat de Heer van de kerk Zijn gemeente in Gouda ook in 2024 zal zegenen,
G.H. de Soeten, voorzitter
J. Spijkerboer, penningmeester
A. van der Schoot, secretaris

De volledige begroting ligt ter inzage na afspraak op het kerkelijk bureau. Mocht u van mening zijn dat in deze begroting niet de juiste keuzes zijn gemaakt dan is het mogelijk om uw zienswijze daarop in te dienen tot 4 december 2023 bij de scriba van de Algemene Kerkenraad. De Algemene Kerkenraad vergadert over deze begroting op 7 december 2023.