Kerkbeheer en organisatie

Inkomsten: Actie kerkbalans en collecteopbrengsten

Actie Kerkbalans 2022

Wij zijn bijzonder blij en dankbaar met het resultaat van de Actie Kerkbalans 2022. Er is boven verwachting meer toegezegd dan vorig jaar: ruim 1.2 miljoen euro in totaal! Dit bedrag is € 75.000 hoger dan begroot. Hierdoor is het verwachte tekort op de begroting voor 2022 in zijn geheel weggewerkt.

Eenieder hiervoor hartelijk dank, ook alle vrijwilligers die hierbij betrokken waren. Specifiek ook de groep jongeren/jonge gezinnen tot 40 jaar die aanzienlijk meer heeft toegezegd dan in andere jaren. Hartverwarmend, ook naar de toekomst toe! Ook zijn we blij met het aantal digitale toezeggingen: bijna de helft heeft dat gedaan en het heeft daardoor veel werk bespaard.

Actie Kerkbalans is voor onze kerk de belangrijkste financiële actie van het jaar: van de giften kunnen we heel het jaar de werkzaamheden en andere kosten betalen die de kerk maakt. 
Heeft u nog niet toegezegd? Dan kunt u alsnog digitaal toezeggen of een papieren toezeggingsformulier opvragen bij het Kerkelijk Bureau of via 0182-513360.

 Hartelijk dank voor uw steun aan onze kerk!

Collecte opbrengsten

Het voor 2022 begrote bedrag voor de kerkcollecten voor Kerkbeheer bedraagt € 145.000.
Wij hebben tot en met september 2022 € 113.767 mogen ontvangen.
Wij danken u heel hartelijk voor uw betrokkenheid en voor het geven van uw bijdrage!

Kerkelijk Bureau: Willem de Zwijgersingel 1, 2805 BP Gouda. Telefoon: 0182-513360