Kerkbeheer en organisatie

Inkomsten: Actie kerkbalans

‘Geef voor je kerk’ was het thema voor Actie Kerkbalans 2020. We zijn bijzonder blij en dankbaar met het resultaat van deze actie. Er is meer toegezegd dan vorig jaar en het bedrag is vrijwel gelijk aan wat begroot is. Ook zijn we blij met de toename van het aantal digitale toezeggingen, nu 10% van het totaal.

Jaarlijks wordt in de maand januari, tijdens de actie Kerkbalans, aan de gemeenteleden gevraagd hoeveel zij voor dat jaar aan de kerk willen bijdragen. De meest eenvoudige manier om de bijdrage te voldoen, is het afgeven van een machtiging voor automatische incasso  of digitaal een toezegging te doen. De bijdragen worden dan door de kerk geïnd zonder dat u er aan hoeft te denken. Tevens is dit voor de kerk de goedkoopste en minst arbeidsintensieve methode.
Deze vaste vrijwillige bijdrage (VVB) is verreweg de belangrijkste inkomstenbron van de kerk. Met de opbrengsten betalen we de kosten van onze kerk (salarissen, wijkwerk, jeugd- en ouderenwerk, gebouwen, enz.), maar ook een verplichte afdracht aan de landelijke organisaties.
Werkt u ook hieraan mee?
Bij voorbaat hartelijk dank hiervoor.

Postdres: Willem de Zwijgersingel 1, 2805 BP Gouda
Rekeningnummer: NL41RABO0373720335 Actie Kerkbalans