Kerkbeheer en organisatie

Inkomsten: Actie kerkbalans

Nieuwsbrief Aktie Kerkbalans 28 februari 2021
Geef vandaag voor de kerk van morgen! Het thema voor Actie Kerkbalans 2021. We zijn bijzonder blij en dankbaar met het resultaat waar dit ook uit gebleken is: er is meer toegezegd dan vorig jaar en het bedrag is € 75.000  hoger dan begroot: 
€ 1.145.000! Hierdoor is het verwachte tekort op de begroting voor 2021 gedaald naar € 26.000.

Een ieder hiervoor hartelijk dank, ook alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt. We zijn ook blij dat de groep jongeren/jonge gezinnen tot 40 jaar meer heeft gegeven. Hartverwarmend, ook naar de toekomst toe! Ook zijn we blij met het aantal digitale toezeggingen, zo’n 30% van het totaal. Dat scheelt veel werk.
Hartelijk dank voor uw steun aan onze kerk!

Heeft u geen brief gehad neem dan contact op met het kerkelijk bureau of via 0182-513360. 

Jaarlijks wordt in de maand januari, tijdens de actie Kerkbalans, aan de gemeenteleden gevraagd hoeveel zij voor dat jaar aan de kerk willen bijdragen. De meest eenvoudige manier om de bijdrage te voldoen, is het afgeven van een machtiging voor automatische incasso of digitaal een toezegging te doen.  
Deze vaste vrijwillige bijdrage (VVB) is verreweg de belangrijkste inkomstenbron van de kerk. Met de opbrengsten betalen we de kosten van onze kerk (salarissen, wijkwerk, jeugd- en ouderenwerk, gebouwen, enz.), maar ook een verplichte afdracht aan de landelijke organisaties. 

Postdres: Willem de Zwijgersingel 1, 2805 BP Gouda
Rekeningnummer: NL41RABO0373720335 Actie Kerkbalans