Kerkbeheer en organisatie

Inkomsten: Actie kerkbalans en collecteopbrengsten

Kerkbalans jubileumlogo

Actie Kerkbalans 2024: Geef vandaag voor de kerk van morgen!
We zijn bijzonder blij en dankbaar met het resultaat van de Actie Kerkbalans 2024. Er is ook dit jaar boven verwachting meer toegezegd dan vorig jaar: bijna € 1.300.000 euro in totaal! Hierdoor is het verwachte tekort op de begroting nagenoeg weggewerkt. Het verschil is nog circa € 10.000. We vertrouwen erop dat in de loop van het jaar dit nog opgehaald zal worden.
Eenieder hiervoor hartelijk dank, ook alle vrijwilligers die hierbij betrokken waren. Ook zijn we blij met het aantal digitale toezeggingen: ruim 60% heeft digitaal toegezegd dit jaar!

Heeft u geen brief of mail gehad, neemt u dan contact op met het kerkelijk bureau: 0182-513360 of stuur een e-mail.
Is de antwoordenvelop niet bij u opgehaald, dan kunt u deze ook opsturen naar het Kerkelijk Bureau, een postzegel is niet nodig.
U kunt ook nog steeds digitaal toezeggen.  

Hartelijk dank voor uw steun aan onze kerk!

01 2024 Collecteopbrengst tm 12 2023

Collecte opbrengsten
Het voor 2023 begrote bedrag voor de kerkcollecten voor Kerkbeheer bedroeg € 145.000.
Wij hebben tot en met december 2023 het prachtige bedrag van € 173.554 mogen ontvangen, dit is
€ 28.554 meer dan was begroot!
Wij danken u heel hartelijk voor uw grote betrokkenheid en voor uw ruimhartige bijdrage aan het werk van Kerkbeheer het afgelopen jaar!
Uw bijdrage wordt bestemd voor bijvoorbeeld jeugdwerk, missionair werk, pastoraat, erediensten, onderhoud orgels en piano’s, onderhouds- en beheerkosten van de kerken, pastorieën en andere gebouwen.

Kerkelijk Bureau: Willem de Zwijgersingel 1, 2805 BP Gouda. Telefoon: 0182-513360