College van Kerkrentmeesters

Commissies 

Door het College van Kerkrentmeesters zijn commissies aangesteld die ieder hun eigen werkterrein hebben. Deze commissies werken volgens een door hen opgestelde werkwijze en leggen verantwoording af aan het College van Kerkrentmeesters.

Oproep versterking organisten-/pianistenteam

De Protestantse Gemeente Gouda zoekt dringend versterking van haar organisten-/pianistenteam. De organisten-/pianisten spelen volgens een gezamenlijk op te stellen kwartaalrooster de diensten in de Pauluskerk, Oostpoort, Ontmoetingskerk, De Veste en Westerkerk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerben Budding

Commissie ICT, AV en Security
Vanwege de afhankelijkheid die ook kerken hebben van ICT, de snelle veranderingen in ICT-technologie, de risico’s en de (hoge) bedragen die met ICT gemoeid gaan, is binnen de PKN Gouda in 2019 een commissie ICT, AV en security opgericht die zich bezighoudt met de genoemde werkvlakken voor alle kerken binnen de PKN Gouda.
Het doel van de commissie is op te delen in drie delen:
* Eenheid PKN Gouda
* Kostenbeheersing
* Risicobeheersing
Contactpersoon: D. van Heteren

Commissie Orgel- & Pianozaken
De commissie orgel- & pianozaken is verantwoordelijk voor het onderhoud en de instandhouding van de orgels en piano's in kerkgebouwen en kerkelijke centra. Tevens heeft zij de contacten met de organisten en pianisten.
Contactpersoon: P.D. den Hertog
Hoofdorganist: Gerben Budding

Commissie Financiën 

De commissie financiën is verantwoordelijk voor de algemene financiële zaken, met name het opstellen jaarrekeningen en begrotingen. Tevens heeft zij de contacten met de penning-
meesters van de wijkgemeenten.
Contactpersoon: J. Spijkerboer

Commissie Exploitatie 
De commissie exploitatie is verantwoordelijk voor de exploitatie van alle kerkelijke gebouwen, met uitzondering van de Sint-Janskerk en De Veste. Dit houdt in dat zij verantwoordelijk is voor het gebruik van de gebouwen voor gemeente activiteiten en voor verhuur aan derden, evenals voor het goed functioneren van de vaste medewerkers zoals kosters, hulpkosters, beheerders en de vrijwilligers.
Contactpersoon: E.C. Warschauer 

Commissie Onderhoud
De commissie onderhoud is verantwoordelijk voor het onderhoud van alle kerkelijke gebouwen (m.u.v. de Sint-Janskerk), pastorieën en woningen van kosters en beheerders.
Contactpersoon: J.A. Broere

Er is een aparte commissie voor het onderhoud van de Sint-Janskerk. Deze commissie voert haar werkzaamheden uit in nauwe samenwerking met een architectenbureau gespecialiseerd in monumentale gebouwen en een vertegenwoordiger van de gemeente Gouda.
Contactpersoon: J. Zuurmond

Stichting Goudse Sint-Jan
Het College van Kerkrentmeesters heeft de exploitatie van de Sint-Janskerk uitbesteed aan de Stichting Goudse Sint-Jan (SGS). De stichting verplicht zich tot een zorgvuldig en efficiënt beheer binnen de door het CvK opgestelde kaders en regels. Een en ander is vastgelegd in een Beheerovereenkomst tussen het CvK en de SGS. Tot de taken van de SGS behoren in ieder geval:
- het openstellen van de kerk voor bezoekers en het verzorgen van rondleidingen;
- het exploiteren van de museumwinkel;
- het museaal beheer van de inventaris van de Sint-Janskerk;
- de verhuur van de ruimten en de instrumenten; 
- het (laten) verzorgen van een beperkte en gepaste catering;
- het organiseren en verzorgen van concerten, lezingen en exposities;
- het aansturen van de vrijwilligers, voor zover het niet de eredienst betreft;
- het aansturen van de betaalde en gedetacheerde krachten, voor zover het niet de erediensten betreft;
- de exploitatie van het beeldrecht en andere intellectuele eigendommen;
- het bevorderen van de culturele activiteiten;
- het stimuleren van de studie van, het vergroten van de belangstelling voor en het bevorderen van de bekendheid van de Goudse Glazen en de bijbehorende cartons. 

Bestuur:
Voorzitter: vacant
Secretaris: mw. W. de Jong
Penningmeester: K. Verhoeff
Directeur: J.A.J. van Rijn 

Administratie:
Achter de Kerk 2, 2801 JW Gouda
Tel. 0182 512 684
e-mail en website

Exploitatiecommissie De Veste
Het College van Kerkrentmeesters heeft de exploitatie van De Veste uitbesteed aan de Exploitatiecommissie de Veste (BC).  Deze verplicht zich tot een zorgvuldig en efficiënt dagelijks beheer binnen de door het CvK opgestelde kaders en regels. Een en ander is vastgelegd in een reglement. Het CvK benoemt een vertegenwoordiger in het dagelijks bestuur van de commissie. De overige leden van het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) worden benoemd in overleg met het CvK. 

Tot de taken van de exploitatiecommissie De Veste behoren in ieder geval:
- de verhuur van de ruimten en de instrumenten;
- het (laten) verzorgen van een beperkte en gepaste catering;
- het aansturen van de vrijwilligers, voor zover het niet de eredienst betreft.

Bestuur:
Voorzitter: E.C. Warschauer
Secretaris: M.J. van Vliet
Penningmeester: H. Emmerzaal
Administratie:
Ridder van Catsweg 300, 2804 RS Gouda
Tel: 0182 532 385
Verhuur:
Email: beheerder De Veste
Tel: 0182 743087