Diakenen

Iedere diaken neemt deel aan een van groepen waar de diaconie uit bestaat. De zogenoemde clusters. De clusters komen met enige regelmaat bij elkaar. Het streven is dat alle wijkgemeenten zijn vertegenwoordigd in alle clusters

Rijkdom en Armoede
Een van de belangrijkste doelstellingen van de diaconie is het omzien naar de naaste in nood. Het cluster Rijkdom en Armoede doet dit door het onderzoeken en inventariseren van de mogelijkheden om kwetsbare mensen daadwerkelijk te helpen en het recht van de zwakke mensen in de samenleving te versterken. Daarbij wordt eerst gekeken in hoeverre de overheid haar verantwoordelijkheid moet nemen en worden misstanden op dat gebied aan de
juiste organen doorgegeven en met hen besproken. 
Het cluster Rijkdom en Armoede onderhoudt contacten met kwetsbare gezinnen of individuele
personen. Deze contacten zijn soms eenmalig, maar kunnen ook langdurig zijn. Indien nodig worden leningen verstrekt of wordt geld ter beschikking gesteld voor het oplossen van acute nood. In andere gevallen wordt hulp geboden bij de financiële administratie (bijvoorbeeld bij het invullen van belastingformulieren) of wordt de weg gewezen naar hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld naar het project Schuldhulpmaatje

Kerk en Vluchteling
Dit cluster geeft invulling aan de Bijbelse opdracht om gastvrijheid te betonen en om vluchtelingen te helpen waar dat kan en nodig is. Het betreft hier niet alleen mensen met een
vluchtverhaal maar ook 'nieuwe Nederlanders' die op enigerlei wijze moeite hebben de aansluiting te vinden in onze stad en samenleving. Anders dan binnen de diaconale clusters gebruikelijk is, is binding met de PKN geen uitgangspunt. Het cluster ontwikkelt zich tot een platform van kennis m.b.t. vragen rondom vluchtelingen en migratie voor zowel kerkelijke gemeente als daarbuiten. In het bijzonder richt zij zich op het vergroten van deskundigheid van hen die betrokken zijn met mensen met een vluchtgeschiedenis. Het cluster streeft naar (concrete) verbinding van mensen met en zonder vluchtgeschiedenis. Ook is zij aanjager van het gesprek binnen de PKN over onze rol en taak ten opzichte van mensen met een vluchtgeschiedenis en het faciliteren ervan.
Concreet werkt het cluster aan het Maatjesproject voor vluchtelingen. 

Jeugddiaconaat
Het cluster Jeugddiaconaat heeft drie doelen, namelijk 1) er zijn voor en een helpende hand bieden aan jongeren in diaconale nood, 2) jongeren bewust maken van de roeping om diaconaal bezig te zijn in het leven van elke dag en 3) het ondersteunen binnen de wijk en in de gemeente van diaconale acties die gedaan worden door jongeren. Omdat de behoefte aan diaconale ondersteuning bij de jeugd in de PKN-kerken in Gouda beperkt is, ligt de focus van het Jeugddiaconaat bij de bewustwording van jongeren. Lees  meer

Ouderen en Welzijn
Het cluster Ouderen en Welzijn zet zich met name in voor het bevorderen van het welzijn en het dienstbaar zijn aan ouderen die van zorg afhankelijk of eenzaam zijn. Waar nodig wordt diaconale hulp en steun geboden aan degenen die vanwege leeftijd of handicap beperkt zijn in hun eigen mogelijkheden. De aandacht aan ouderen wordt jaarlijks concreet gemaakt door eind september/begin oktober de groep ouderen van 75+ een presentje aan te bieden. Een andere vorm van aandacht zijn de ouderen-bezoekgroepen. Lees meer

Werelddiaconaat
Het cluster Werelddiaconaat heeft tot doel om in navolging van Jezus Christus samen inhoud te geven aan barmhartigheid door, daar waar mogelijk, wereldwijd om te zien naar mensen in lichamelijke of geestelijke nood. Vanuit het besef dat overal in de wereld rampen gebeuren is het Werelddiaconaat ontstaan. Het cluster ondersteunt diverse projecten (opgenomen in het Beleidsplan 2017-2020 Protestantse Diaconie Gouda) en ieder jaar wordt er een jaarproject gekozen waarvan het cluster vindt dat dit steun verdient. 
In iedere kerk staat een melkbus bij de uitgang waar men giften voor dit project in kan doen. Gedurende het jaar brengt het cluster het project onder de aandacht van de gemeenteleden via berichten, acties en een informatieve avond. Indien er acute noodhulp wordt gevraagd bij rampen in de wereld (giro 555) zal de melkbus hiervoor opengesteld worden. Het cluster beheert daarnaast een ‘vrij te besteden’ budget van €5000 voor kleinschalige projecten in zowel binnen- als buitenland die gemeenteleden kunnen aandragen wanneer zij daar een band mee hebben.