Diakenen

Iedere diaken neemt deel aan een van groepen waar de diaconie uit bestaat. De zogenoemde clusters. De clusters komen met enige regelmaat bij elkaar. Het streven is dat alle wijkgemeenten zijn vertegenwoordigd in alle clusters.

Cluster Rijkdom en Armoede
Een van de belangrijkste doelstellingen van de diaconie is het omzien naar de naaste in nood. Het cluster Rijkdom en Armoede doet dit door het onderzoeken en inventariseren van de mogelijkheden om kwetsbare mensen daadwerkelijk te helpen en het recht van zwakke mensen in de samenleving te versterken. Daarbij wordt eerst gekeken in hoeverre de overheid haar verantwoordelijkheid moet nemen en worden misstanden op dat gebied aan de juiste organen doorgegeven en met hen besproken. Lees meer

Cluster Kerk en Vluchteling
Medio 2013 is vanuit het cluster Rijkdom en Armoede de werkgroep Kerk en Vluchteling gestart. De reden daarvoor is een toename van het aantal vragen van of rondom vluchtelingen over financiën, procedures, taalproblemen en huisvesting. Samen met de ICF worden deze gemeenteleden geholpen. In 2014 heeft de werkgroep een maatjesproject opgezet. De werkgroep doet de ‘intakes’ met de hulpvragers, begeleidt de maatjes, overlegt met diverse instanties, regelt afspraken met de Voedselbank en de Non-foodbank en probeert – als mensen buiten de boot dreigen te vallen – de gemeente en de politiek op hun verantwoordelijkheid aan te spreken. Lees meer

Cluster Jeugddiaconaat
Het cluster Jeugddiaconaat heeft drie doelen, namelijk 1) er zijn voor en een helpende hand bieden aan jongeren in diaconale nood, 2) jongeren bewust maken van de roeping om diaconaal bezig te zijn in het leven van elke dag en 3) het ondersteunen binnen de wijk en in de gemeente van diaconale acties die gedaan worden door jongeren. Omdat de behoefte aan diaconale ondersteuning bij de jeugd in de PKN-kerken in Gouda beperkt is, ligt de focus van het Jeugddiaconaat bij de bewustwording van jongeren. Lees  meer

Cluster Ouderen en Welzijn
Het cluster Ouderen en Welzijn zet zich met name in voor het bevorderen van het welzijn en het dienstbaar zijn aan ouderen die van zorg afhankelijk of eenzaam zijn. Waar nodig wordt diaconale hulp en steun geboden aan degenen die vanwege leeftijd of handicap beperkt zijn in hun eigen mogelijkheden. De aandacht aan ouderen wordt jaarlijks concreet gemaakt door eind september/begin oktober de groep ouderen van 75+ een presentje aan te bieden. Een andere vorm van aandacht zijn de ouderen-bezoekgroepen. Lees meer

Cluster Werelddiaconaat
Het cluster Werelddiaconaat heeft tot doel om in navolging van Jezus samen inhoud te geven aan barmhartigheid door, daar waar mogelijk, wereldwijd om te zien naar mensen in lichamelijke of geestelijke nood. Vanuit het besef dat overal in de wereld rampen gebeuren is het Werelddiaconaat ontstaan. Het cluster ondersteunt wereldwijd diverse projecten en daarnaast biedt het noodhulp als landelijk giro 555 wordt opengesteld. Lees meer