Meditatie

Uit Protestants Kerknieuws 10 mei 2019

'Verder na Pasen'

Wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere. (1 Kor. 15:58)

Afbeelding: Notre-Dame in Parijs

1 Korinthe 15 is een magistraal hoofdstuk. De opstanding van Christus wordt door de apostel in een machtige greep verbonden met de toekomstige opstanding en de vernieuwing van de wereld. Aan het slot van zo’n hoofdstuk zou je dan een lofprijzing verwachten. Of een aansporing om waakzaam te zijn en je uit te strekken naar de toekomst van God. Maar het is anders. De opstanding van Jezus heeft volgens de apostel niet alleen betekenis voor de toekomst. Het is ook een geweldig sterke krachtbron voor het leven hier en nu.

Wees standvastig en onwankelbaar
Jezus Christus heeft het fundament gelegd voor een nieuwe toekomst. Daar is het in 1 Korinthe 15 over gegaan. Maar sta dan ook op dat fundament van Jezus Christus! Alleen door Hem hebben we vaste grond onder de voeten. En… blijf daar dan ook op staan. Wees onwankelbaar - laat je niet van deze hoop afbrengen. Als ik de apostel goed begrijp wil hij zeggen: train jezelf daarin. Hoeveel aanvechtingen ook op je af komen, hoeveel cynisme je ook ontmoet.
Professor van Ruler schrijft over deze tekst:
“Daarmee krijgt het christenzijn zonder twijfel iets eigenwijs. Vanuit het apostolische evangelie weet een christen het beter, dan al die wijze mensen en dan alle zichtbare feiten. Hij staat vast op de rotsgrond van dat ene feit van de opstanding van Christus.”

Steeds overvloedig in het werk van de Heere
Bij ‘werk’ moet je in dit verband allereerst denken aan de opbouw van de gemeente. Maar het woordje ‘werk’ is niet beperkt tot het doorgeven van Gods woorden. Het gaat hierbij ook over onze dienst als christen in deze wereld. Meeleven met iemand die het moeilijk heeft. Je buurvrouw naar het ziekenhuis rijden. Een betrouwbare collega zijn. Beschikbaar zijn wanneer hulp wordt gevraagd.
Deze tekst is een geweldige aansporing om ons als christenen niet terug te trekken in onze eigen kring. Ik las een mooi voorbeeld van een vrouw van 82 jaar. Ze vertelde hoe ze haar geloof niet bij woorden wilde laten. In het dorp waar ze woonde, liep ze altijd langs een groep hangjongeren. En, zo vertelde ze, iedereen noemt hen ‘tuig van de richel’. “Maar weet je, dat is helemaal niet zo.” Pas was ze er weer langs gelopen en toen was ze even bij hen gaan zitten. Gewoon op hun bankje, tussen de jongens in. “Hoe is het jongens? Doen jullie nu ook examen?” Want ze wilde zich niet neerleggen bij al die mensen om haar heen die die jongeren tuig noemden. “Alles wat ze nodig hebben is een beetje liefde,” zei ze naderhand. “En als ik nu in de stad wat van die jongelui tegenkom, dan groeten ze me, vragen ze me hoe het met me gaat en dan vraag ik hoe het met hun examens is.”

Niet tevergeefs in de Heere
Dat is een bijzondere belofte: Uw werk is niet tevergeefs. Ondanks ervaringen van teleurstelling, en de onzekerheid die dat bij jezelf kan oproepen, staat dit voor de apostel vast: het is niet tevergeefs. Het werkt iets uit!

Nu is op aard geen goede daad
meer tevergeefs gedaan,
want wat gij goed doet is als zaad,
dat heerlijk op zal gaan.

De dingen die we hier op aarde mogen doen, onze daden die we in afhankelijkheid van Christus verrichten, hebben eeuwigheidswaarde. Hoe dat precies werkt, weten we niet. Maar door de opstanding van Christus weten we zeker: ons werk is niet tevergeefs. Iemand vergeleek het met het werk van een steenhouwer die aan een stukje van een grote kathedraal werkt. De architect ziet het hele plan al voor zich. Hij heeft de groep steenhouwers geïnstrueerd over welke stenen op welke manier gehouwen moeten worden. De voorman verdeelt het werk onder de leden van de groep. De een moet de stenen voor een bepaalde toren of een uitbouw uithouwen. Een ander moet bepaalde patronen aanbrengen in de muur. Een andere werkt aan het stenen doopvont dat er moet komen. Maar die steenhouwers zijn niet de enigen. Anderen zijn gespecialiseerd in het leggen van een fundament. Er zijn arbeiders die bezig zijn met de glazen van de kerk, of houtbewerkers die de banken maken. Allemaal bezig met hun taak. Het is ook de vraag of ze uiteindelijk de kathedraal ook gereed zullen zien. Er zijn heel wat grote kerken waar vele tientallen jaren over is gebouwd.

Nu is zo’n kathedraal het werk van alle arbeiders samen, Gods Koninkrijk is uiteindelijk een geschenk van God zelf, de Grote Architect. Maar intussen schakelt Hij ons wel in. Hij zal ons gebrekkige werk inpassen.

Al wat gedaan werd uit liefde tot Jezus
Dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan.

Ds. Marco Batenburg