Viering Roze Zaterdag

Inhoud en opzet 

Omdat er langs verschillende wegen vragen worden gesteld over het hoe en waarom van de geloofsviering op Roze Zaterdag in de Sint-Janskerk, leek het ons verstandig om wat meer informatie te delen over deze eredienst. Het is nog maar een jaar geleden dat er een behoorlijk tumult ontstond toen de Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch uiteindelijk van de bisschop toch niet gebruikt mocht worden voor de viering op Roze Zaterdag in deze stad. Mede om deze reden zijn we als Algemene Kerkenraad ook niet over één nacht ijs gegaan. We hebben het verzoek van de organisatie om de Sint-Janskerk te mogen gebruiken voor deze viering gewikt en gewogen. Eigenlijk had het onze voorkeur om de viering een plek te geven in één van de reguliere zondagse vieringen in Gouda. Maar goed, dit sloot natuurlijk niet aan bij de opzet van Roze Zaterdag en ook zou hiermee het oecumenische karakter van een dergelijke viering niet tot uiting komen. Ook waren er nog vragen over de invulling van een dergelijke dienst. Wat zou er allemaal gaan plaatsvinden?
Besloten werd om het in breder verband, met de verschillende kerkgenootschappen in Gouda, te bespreken. Uiteindelijk is er toen voor gekozen om de Raad van Kerken in Gouda als overkoepelend orgaan in te zetten als organisator van de eigenlijke viering. Indien het zou gaan om een respectvolle viering, leek het ons als Algemene Kerkenraad de meest verstandige en geëigende weg om het verzoek in te willigen en de viering in de Sint-Janskerk te laten plaatsvinden.
We zien daarbij de viering als een uiting van de pastorale houding van de kerk, ook richting LHBT-personen en hun families.

Meer ruimte
Nu loop ik persoonlijk al wat langer mee in de kerk om de gevoeligheden rond dit onderwerp te kennen. Al in 2004, met de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland, bezocht ik verschillende bezorgde gemeenteleden die bezwaren hadden tegen juist de ruimte voor homoseksualiteit in de nieuw te vormen kerk. Omdat we zeker niet voorbij willen gaan aan zorgen die bij een deel van de gemeente in Gouda leven, zullen we hierbij nu ook meer informatie delen over de inhoud van de dienst op 23 juni. Hoewel de voorbereidingen voor een deel nog op gang moeten komen en de precieze invulling van de dienst nog plaats zal vinden, is het al wel duidelijk dat het een dienst zal zijn met gebruikelijke elementen zoals gebed en verootmoediging, dankgebed en voorbede, Bijbellezingen en woordverkondiging. Voorgangers in de dienst zijn pastoor van Klaveren, ds. Magnée - de Berg en ondergetekende. De voorgangers vertegenwoordigen gezamenlijk de verschillende kerken zoals deze zijn aangesloten bij de Raad van Kerken. Ook andere voorgangers uit de verschillende kerkelijke gemeentes in Gouda zullen worden gevraagd om bij de dienst aanwezig te zijn. Dit past goed bij het thema van deze Roze Zaterdag, diversiteit. Diversiteit is een onderwerp dat ook goed tot uiting komt in verschillende Bijbelverhalen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de verhalen over Jozef in het Oude Testament of de omgang met de Samaritanen in de evangeliën. Welk Bijbelgedeelte we zullen lezen, wordt later bepaald.

Diversiteit
Zoals het er nu naar uitziet zal de dienst in het koor van de kerk plaats vinden. Er zal gewerkt worden met kleur. Verschillende bloemen en  gekleurde kaarsen zullen uiting geven aan het woord diversiteit. Maar ook woorden als heiligheid, stilte en barmhartigheid passen bij de invulling van de dienst. Er zullen veel mensen, die normaliter niet in een kerk komen, aanwezig zijn. We hopen hen gastvrij te ontvangen en te delen van de rijkdom uit de Bijbel.

Diversiteit kenmerkt ook de kerk in Nederland als zodanig. Daarin zijn wij niet anders dan de cultuur om ons heen. In het geloof worden wij als kerk geroepen om niet gelijkvormig te worden aan onze omgeving. In de wereld, maar niet van de wereld.
Dit neemt niet weg dat er in onze kerk heel verschillend wordt gedacht over homoseksualiteit en aanverwante zaken. Het is een hele tour om daar samen een weg in te vinden. Ook nu, met deze geloofsviering in de Sint-Janskerk op Roze Zaterdag, is het een uitdaging aan ons adres om hier gezamenlijk uit te komen.

Ds. Dick Eric van Dorsten,
voorzitter ministerie en lid van de Algemene Kerkenraad