Partners van de diaconie

De diaconie participeert in Goudse hulpverleningsorganisaties en ondersteunt diverse  initiatieven met een diaconaal karakter. Daarnaast maakt zij deel uit van verschillende diaconale samenwerkingsverbanden.

Goudse stichtingen
Verzoeken om ondersteuning (ook) van buiten de kerkelijke gemeente worden behandeld door de diverse Goudse stichtingen waar de diaconie in participeert. Veel diakenen hebben contact met organisaties in verband met hun werk. Dit is geformaliseerd in het zogenaamde ‘contactdiakenschap’. Voor elke organisatie waar de diaconie contact mee heeft is één diaken aangewezen:
Inloophuis Domino wil vanuit een christelijke levensvisie een deel van de leegte opvullen die veel mensen iedere dag in hun leven ervaren. Door een luisterend oor te bieden, een kop koffie te schenken of een warme maaltijd te bereiden. De vrijwilligers creëren met elkaar een warme ontmoetingsplek zodat minder mensen in een isolement geraken.
’t Swanenburghshofje is een eeuwenoud rustiek hofje in het centrum van Gouda. Van hieruit worden mensen met maatschappelijke- en/of psychosociale problemen begeleid. De tien woningen van het hofje bieden de mogelijkheid voor tijdelijke huisvesting met begeleiding. Een groep enthousiaste vrijwilligers is op een deskundige wijze betrokken bij degenen die een beroep op hen doen.
De Voedselbank Gouda levert een bijdrage aan de vermindering van de armoede in Gouda en omgeving door het uitdelen van voedsel aan mensen die daarvoor in aanmerking komen op basis van criteria die landelijk zijn vastgesteld. Daarmee wordt tevens een bijdrage geleverd aan de vermindering van de verspilling in Nederland, want een groot deel het voedsel dat wordt uitgedeeld zou anders worden weggegooid.
De Non-foodbank Gouda e.o. doet haar uiterste best om een ‘thuisgevoel’ te creëren voor wie daar om wat voor reden dan ook (tijdelijk) geen of onvoldoende financiële middelen voor heeft. Dat doet zij door het verzamelen en verstrekken van de meest elementaire goederen zoals gordijnen, bed, bank, tafel en stoelen, glazen en bestek, wasmachine, koelkast en natuurlijk ook kleding.
Het Noodfonds Gouda is opgericht door een aantal kerkgenootschappen in Gouda. Het Noodfonds verleent met kleine bijdragen hulp in schrijnende situaties zonder te vragen naar religieuze achtergrond. (Het Noodfonds is bereikbaar via 06-4984 3173. Wanneer u uw naam en telefoonnummer inspreekt, wordt u teruggebeld.)

Overige samenwerkingsverbanden
In Gouda zijn veel kerken en geloofsgemeenschappen die op diaconaal gebied actief zijn. Zij doen dit vanuit de Bijbelse opdracht om te zien naar kwetsbare mensen in de samenleving. Iedere geloofsgemeenschap is hier op eigen wijze en met eigen mogelijkheden mee bezig. In het Diaconaal Platform Gouda (DPG) zijn veertien Goudse kerken vertegenwoordigd die willen samenwerken op diaconaal vlak. Waar mogelijk en gewenst bundelen zij hun krachten door vrijwilligerswerk binnen de Goudse diaconale stichtingen onder de gemeenteleden te promoten, door financieel bij te dragen aan diaconaal werk of door nieuwe initiatieven op te zetten.

Daarnaast werkt de Protestantse diaconie met verschillende kerken en diaconale en/of maatschappelijke instellingen samen in het kader van uiteenlopende projecten. Zo is er samen met Palet Welzijn het project Levensboeken, waarbij schrijvers getraind worden en vervolgens aan oudere vertellers gekoppeld, om hun levensverhaal op te schrijven. Samen met de Rooms Katholieke Kerk, Inloophuis Domino en ‘t Swanenburghshofje wordt samengewerkt om stadsdiaconaat vorm te geven door middel van nieuwe projecten.

Terug naar homepage Diaconie