Diaconaat in de Bijbel 

Diaconie komt van het Griekse woord diakonia en dat betekent dienen. Het woord diakonia komt alleen in het Nieuwe Testament voor. In het Oude Testament laat God zich zien als een bevrijder van mensen en hij roept zijn volk op om dat ook te doen.

Zorg in het Nieuwe Testament
Het Nieuwe Testament is geschreven in de tijd van het Romeinse Rijk. Ook invloeden van de Griekse cultuur waren duidelijk aanwezig. De maatschappij bestond uit vrijen en slaven. Vrijen waren eigen baas, slaven waren het bezit van hun eigenaar. Jezus draaide veel zaken om. Hij waste als meester de voeten van zijn leerlingen, hij at met mensen die in laag aanzien stonden, zoals hoeren en tollenaars en hij leerde dat arme en kwetsbare mensen onze zorg nodig hebben.

Zorg in het Oude Testament
In het Oude Testament zijn veel wetten beschreven die dienden om mensen te beschermen. In het boek Deutronomium staat: “Wanneer u bij de graanoogst op de akker een schoof vergeet, mag u niet teruggaan om die op te halen. Laat hem achter voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. De HEER, uw God, zal u erom zegenen in alles wat u onderneemt. En wanneer u bij de olijvenoogst tegen de takken slaat, mag u achteraf niet nagaan of u wel alles hebt. De rest is voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. En wanneer u bij de wijnoogst druiven plukt, mag u niet alles nog eens nalopen. De rest is voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte. Daarom gebied ik u zo te handelen.” Uit deze voorschriften blijkt dat God voor kwetsbare mensen zorgt en dat van iedereen verwacht.

Zorg in de eerste christengemeenten
De eerste christengemeenten deelden veel met elkaar. Er waren maaltijden waar iedereen voedsel meebracht en dat werd verdeeld zodat iedereen te eten had. In het boek Handelingen staat: “Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde.”

Van klooster tot overheidsverantwoordelijkheid
Later ontstonden kloosters waar mensen terecht konden voor voedsel, onderdak en/of medische hulp. Die kloosters waren zelfstandig en vielen niet onder het bestuur van een kerk. Na de Reformatie werd de zorg voor mensen onderdeel van de Protestantse kerk. 
Dat verschil is nu nog te zien. In de Katholieke kerk is men nu bezig het diaconaat in de structuur van de kerk te brengen. In de Protestantse Kerk is de diaconie altijd een onderdeel van de kerk geweest. Vanuit de kloosters en de diaconie zijn veel instellingen opgericht, zoals gasthuizen (later de ziekenhuizen), hofjes waar weduwen konden wonen, armenhuizen, oude mannenhuizen, weeshuizen, scholen, bejaardentehuizen. Deze instellingen hebben een diaconale achtergrond. In de 20e eeuw nam de overheid deze instellingen over en werden ze geprofessionaliseerd.

Terug naar homepage diaconie